Начало / Новини / Календар / Изпит по испански език за кандидат-студенти

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Конкурсният изпит по испански език се провежда в рамките на изучавания в средното общообразователно училище лексико-граматичен материал, разширен до активното владеене на около 8000 думи и изрази, което предполага допълнителни самостоятелни занимания и четене на оригинална литература. Целта на изпита е да се проверят езиковите знания и умения на кандидат-студентите. Изпитът се състои от следните елементи: разбиране при четене, лексикални и граматични задачи към текста за разбиране, текст с пропуснати думи, граматични упражнения и съчинение. Максималният брой точки е 100. Времетраенето на изпита е около 120 минути.

Кандидатите трябва да са овладели практически следния материал по граматика: глагол. образуване и употреба на: глаголните времена на изявителното и на подчинителното наклонение; императив; нелични форми (инфинитив, деепричастие и причастие); перифрастични конструкции; залог на глагола; съществително име, род и число на съществителното име, употреба на членната форма; прилагателно име, съгласуване на прилагателното със съществителното име, степени за сравнение; числителни: редни и бройни; местоимения: лични, притежателни, показателни, относителни, неопределителни, въпросителни; наречие, степени за сравнение; съюз; предлог; понятие за изречение, видове изречения, състав на простото изречение: главни и второстепенни части на простото изречение, съгласуване на подлога със сказуемото; видове сложни изречения: сложно съчинено и сложно съставно, видове подчинени изречения (за цел, за отстъпване, условни, определителни и т.н.); пряка и непряка реч, съгласуване на времената.

За повече информация: тук .