Начало / Новини / Календар / Изпит по немски език за кандидат-студенти

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Кандидатстудентският изпит по немски език е писмен и има продължителност 4 часа. и се състои от следните елементи: Тест (А и Б), с които се проверяват лексическите и граматическите знания; Текст за четене с разбиране (Leseverstehen); съчинение, свързано тематично с текста за четене с разбиране (дължина 200-220 думи); Превод от немски на български език (около 1500 знака)

Кандидат-студентите трябва да притежават задълбочени лексически познания и да владеят следния граматически материал:
Глаголи, глаголи с делими и неделими представки, силни, слаби и неправилни глаголи, спомагателни глаголи, модални глаголи, възвратни глаголи, безлични глаголи, рекция; образуване и употреба на времената: презенс, претериум, перфект, плусквамперфект, футур І и футур ІІ; страдателен залог; наклонения: индикатив, конюктив и императив; съществителни имена, род, образуване на множествено число; склонение, рекция; член, склонение и употреба на определителния и неопределителния член, изпускане на члена; местоимения: лични, показателни, въпросителни, притежателни, неопределителни, възвратни, относителни; прилагателни имена, склонение, степенуване на прилагателните, рекция; наречие; числителни: бройни и редни; предлози; съюзи: съчинителни и подчинителни; изречения: прости и сложни, главни и подчинени; инфинитивни и причастни конструкции; словоред.

За повече информация: тук .