Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на научна степен "доктор на науките" / Архив / Виктор Генчев Иванов, Физически факултет

Заседателна зала (А415), Физически факултет

 

Защита на доц. д-р Виктор Генчев Иванов за присъждане на научна степен „доктор на физическите науки“

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Специалност: Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя
Тема: Характеризиране на материали чрез вибрационна спектроскопия

Председател на научното жури: проф. дфзн Евгения Петрова Вълчева

 

Материали:

Рецензии:

Становища: