Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / Магистърска програмa: Индийско и иранско културознание и обществознание

   

специалности: Индология и Иранистика

 

 

 

Магистърска програма: Индийско и иранско културознание и обществознание

Срок на обучение: 3 семестъра (за специалисти – завършили Индология/Иранистика)

5 семестъра (за неспециалисти – завършили други специалности)

 

Форма на обучение: редовна

Ръководител: ас. Боряна Камова

e-mail: bkamova@abv.bg

 

Кандидатите за магистърската програма „Индийско и иранско културознание и обществознание” трябва да са завършили бакалавърската си степен с минимален среден успех добър (4,00), и за специалност Индология – да ползват свободно английски език. Кандидати със специалности извън областта на хуманитаристиката се приемат по изключение. Всички кандидат-магистранти се явяват на събеседване, като провеждането му включва изискване те да изложат писмено под формата на мотивационно есе причините да изберат именно тази програма. Класирането се извършва въз основа на бал, в който се включват средният успех от бакалавърската диплома, оценката от държавния изпит за завършване на бакалавърската степен и резултатите от проведеното събеседване.

За завършилите бакалавърска степен, различна от Индология или Иранистика, се предвижда подготвителна година. Основа за профилирането по индология или иранистика е изучаваният задължителен език – хинди, урду или санскрит за Индология, и персийски за Иранистика. Останалите задължителни дисциплини в основната част на програмата са общи за четирите й варианта. Наборът от избираеми за всяка от специалностите, както и от задължителните дисциплини в подготвителната година, е специализиран.

Магистърската програма „Индийско и иранско културознание и обществознание” предоставя възможност за разширяване и задълбочаване на познанията за Индия и Иран на завършилите бакалавърската степен по индология и иранистика и в други области освен езика и литературата, а на неиндолози/неиранисти – за регионална специализация в съответната област. Програмата цели също да се дадат повече и по-разнообразни възможности за профилиране и реализация на подготвяните в Софийския университет индолози и иранисти, да се разгърнат индологичните и иранистичните изследвания у нас и в други направления и се развият по-цялостно българските специалности Индология и Иранистика, както и да се обхванат съответните на двете страни региони – Южна и Средна Азия. Тя е добра основа за насочване в по-нататъшната специализация на тези, които възнамеряват да се посветят на научна работа, както и за подготовка на специалисти от най-различни области за работа с Индия, Иран и страните от Южна и Средна Азия.