Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на научна степен "доктор на науките" / Архив / Доц. д-р Андреана Борисова Ефтимова, Факултет по журналистика и масова комуникация

Зала 29, ет. 2 на Факултета по журналистика и масова комуникация, ул. Московска, 49

Защита на докторска дисертация на тема: „Двойственият език в медиите: езикът на политическата коректност vs езика на омразата” за присъждане на научна степен „доктор на науките” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика).

Председател на научното жури: проф. д-р Веселина Вълканова

Автореферат

Рецензии:

Становища: