Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Прием, обучение, дипломиране / Магистърска степен / Физически факултет / Медицинска физика / Медицинска физика

   

Магистърска програма: Медицинска физика

 

Срок на обучение: 3 / 4 семестъра
Форма на обучение: редовна

Ръководител: проф. дфзн Добромир Пресиянов
тел.: 02 8161 268
е-mail: pressyan@phys.uni-sofia.bg

 

Учебен план - 3 семестъра (pdf)
Учебен план - 4 семестъра (pdf)

 

Магистърската програма Медицинска физика със срок на обучение 3 семестъра е предназначена за специалисти със завършена бакалавърска степен по физика, със специалност по медицинска физика, съгласно представената академична справка. Тя има за цел подготовката на висококвалифицирани специалисти в областта на медицинската физика. През общо трите семестъра на обучението си, наред със задължителните курсове, студентите трябва да изучат избираеми курсове и да положат изпитите по тях, така че да съберат необходимия минимум от кредити за съответния семестър, съгласно учебния план. Студентите могат да изберат до два специализиращи курса от учебните планове на Физическия факултет, при съгласуване с ръководителя на дипломната работа и с одобрението от ръководителя на магистърската програма. През третия семестър се подготвя дипломната работа. Тази дейност се счита и за учебна практика в съответното звено.

Магистърската програма Медицинска физика със срок на обучение 4 семестъра е предназначена за специалисти със завършена бакалавърска степен по физика, без специализация по медицинска физика, съгласно представената академична справка. Тя има за цел подготовката на висококвалифицирани специалисти в областта на медицинската физика. През първите два семестъра на обучението си, студентите се запознават и с основните допълнителни дисциплини, необходими за усвояване на материала. През общо четирите семестъра, наред със задължителните курсове, студентите трябва да изучат избираеми курсове и да положат изпитите по тях, така че да съберат необходимия минимум от кредити за съответния семестър, съгласно учебния план. Студентите могат да изберат до два специализиращи курса от учебните планове на Физическия факултет, при съгласуване с ръководителя на дипломната работа и с одобрението от ръководителя на магистърската програма. През четвъртия семестър се подготвя дипломната работа. Тази дейност се счита и за учебна практика в съответното звеното.

Условия за кандидатстване: В магистърската програма се приемат кандидати за субсидирано обучение и в платена форма. Кандидатстващите за места, субсидирани от държавата, полагат приемен изпит по физика във Физическия факултет или по химия във Факултета по химия и фармация. Кандидатстващите за платена форма на обучение се класират без изпит, по средния успех от дипломата за висше образование (успехът трябва да бъде не по-нисък от Добър). Програмата започва през зимния семестър.

Дипломираните магистри по медицинска физика могат да се реализират като специалисти в медицински институти, болници и лаборатории, здравни центрове, в метрологични институти, институтите на БАН; в радиологични центрове и лаборатории, радиохимични лаборатории, лаборатории по радиационна защита и дозиметрия, в хигиенно-епидемиологични инспекции, радиоекологични лаборатории и инспекциите по охрана на околната среда, разработка на медицинска апаратура. Това са специалисти, запознати със съвременните методи и технологии на физиката и информатиката в медицинските изследвания и клиничната практика, прилагащи информационни технологии при обработването на медицинската информация, обработването и разпознаването на изображенията в медицинската диагностика.

Медицинската физика е много престижна и търсена професия в целия свят. С особено бързи темпове нараства търсенето и реализацията на такива специалисти в САЩ, Западна Европа и други икономически развити страни. Тази професия синтезира в себе си знания от всички природни науки поради изключителната сложност и многообразност на процесите в живия организъм. Много наши възпитаници са докторанти и изследователи в САЩ, Канада, Германия, Австрия, Швеция и др. страни по света. Всяка година студенти и докторанти участват в курсовете за висша квалификация на Europеan School of Medical Physics в Швейцария и Франция, където се обучават и получават квалификации по най-нови високи физични технологии в медицината.