Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Специалности / Магистърски програми / Биологически факултет / Биология / Приложна хидробиология и аквакултури / Кандидатстване

   

Ръководител: доц. д-р Димитър Кожухаров
тел.: 02 8167 396
е-mail: kozuharov@biofac.uni-sofia.bg

Секретар: гл. ас. д-р Десислава Роздина
тел.: 02 8167 396
е-mail: rozdina@uni-sofia.bg

Срок на обучение: 3 семестъра за завършили ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър” от професионални направления: Биологически науки; Биотехнологии; Педагогика на обучението по: биология, биология и химия, география и биология, и биология и английски език; Животновъдство; Ветеринарна медицина и Горско стопанство.

Форма на обучение: редовна (държавна субсидия и платено обучение)
Прием: зимен семестър

За формиране на състезателния бал се взема по избор оценката по балообразуваща дисциплина: Хидробиология или някоя от следните дисциплини: Зоология на безгръбначните животни (или Зоология I част), Зоология на гръбначните животни (или Зоология II част), Биоразнообразие на растения и гъби, Екология, Екология и ООС, Биомениджмънт и устойчиво развитие, Микробиология, Управление на водите, Биологичен контрол и управление на водопречистването, Биотехнологични методи в екологията (или Биотехнологични методи за ООС) или друга, по преценка на ръководителя на магистърската програма.

Балът за кандидатстващите по държавна поръчка се формира като сума от:
а) средноаритметичната оценка от дипломата за висше образование;
б) оценката по балообразуващата дисциплина;
в) оценката от изпит по Приложна хидробиология и аквакултури пред комисията по селекция на кандидат-магистри, умножена с коефициент 2.

Приемът за обучение срещу заплащане е по документи с минимален успех от дипломата за ОКС Бакалавър или ОКС Магистър след средно образование – Добър.

Балът за кандидатстващите в платената форма на обучение се формира като сума от:
а) среден успех от семестриалните изпити;
б) успех от държавните изпити;
в) оценката по балообразуващата дисциплина.

Магистратурата предлага интердисциплинарно обучение на специалисти в областта на опазване и управление на хидроекосистемите (водните ресурси и живите обекти в тях), на биологичното водопречистване и аквакултурите. Обучаваните магистри надграждат биологичното си образование с теоретични знания, практически умения и компетентности в хидробиологията, ихтиологията и биологичното водопречистване. Специализацията в предлаганите модули – хидробиология, ихтиология и аквакултури или биологично водопречистване се осигурява от широк спектър избираеми дисциплини.

Трите модула на магистратурата разполагат със специализирани лаборатории, оборудвани съобразно съвременните изисквания (апаратура за контрол на биоразнообразието на хидробионтите, управление на качеството на водите и биологичното водопречистване по ISO 14001, лаборатории по водна токсикология и аквакултури и др.). На разположение на обучаващите се са учебни колекции от водни безгръбначни и гръбначни организми, вкл. стопански ценни хидробионти, специализирана литература и мултимедийни продукти.

Завършилите магистратурата са подготвени за включване във временни или постоянни научно-изследователски, технологични и бизнес екипи, извършващи изследвания и/или практическа дейност в областта на: приложението на Рамковата директива за водите на ЕС (2000/60/ЕС) и включените в нея различни видове хидробиологичен мониторинг за оценка, контрол и прогноза на антропогенните въздействия (замърсяване на водите и седиментите, изменение на биоразнообразието, хидротехническо строителство, нарушени водопречиствателни процеси) върху различни типове естествени и изкуствени водни тела. Завършилите магистри притежават компетентности за управление на природните водоеми и подземните води, да предлагат биодизайн на пречиствателни съоръжения от различен тип, за контрол и управление на водопречиствателните процеси във функциониращи пречиствателни станции, за управление на рибни ресурси, създаване и експлоатация на различни видове – ферми за аквакултури (сладководни и морски), за методично и технологично окомплектоване на специализирани лаборатории за води, за конструиране на работни екипи за in situ и in lab оценка на водните тела с цел ОВОС и специализирани санитарно-бактериологични и токсикологични тестове на водоизточници. Те ще могат да решават критични проблеми от ихтиопаразитологията, рибовъдството и рибното стопанство, деформацията на пречиствателните процеси.

Дипломираните магистри притежават професионален капацитет да работят и да заемат академични позиции във висши учебни заведения и научни институти на БАН, научни музеи. Те имат компетенции да се реализират в Министерство на околната среда и водите (МОСВ) и неговите структури (РИОСВ, Басейнови дирекции); в Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) и неговите агенции (ИАРА, ИАГ и териториалните им звена); като експерти и консултанти в държавни и частни национални и международни предприятия, в неправителствени организации; в различни ведомства, в пречиствателни станции, във ферми и фирми за култивиране на растения, безгръбначни и гръбначни животни /водорасли, миди, раци, риби и др. ценни биопродукти/, в зоологически градини, ще могат да правят стартиращи компании, включващи горепосочените икономически дейности.

Теми за събеседване по Приложна хидробиология и аквакултури

1. Хидросферата като екологична система. Основни абиотични фактори на водната среда;

2. Водни съобщества – обща характеристика. Плеустон, неустон, планктон, нектон, бентос. Основни адаптации и представители;

3. Микробни водни съобщества. Структура и функция;

4. Хидрологичен и технологичен цикъл на водата. Биогеохимични цикли на въглерод, азот и фосфор. Поток на енергия през екосистемите. Роля на водните организми;

5. Класификация на основните замърсители на околната среда. Последствия от замърсяването на почвата, водата и въздуха. Мониторинг;

6. Принципни подходи за оценка на ефекта от антропогенното въздействие върху водоемите. Предимства на биологичния подход. Биоиндикация;

7. Основни групи хидробионти, обекти за отглеждане в аквакултури;

8. Технологии за биологично пречистване на водите – основни принципи, процеси и биологични системи.

Забележка: Изпитът е тест и решаване на проблем, възникнал във водна среда. Той има за цел да провери творческото прилагане на знания по хидробиология и екология на вход в магистърската програма.