Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Специалности / Магистърски програми / Биологически факултет / Биология / Ентомология / Кандидатстване

   

Ръководител: доц. д-р Албена Гьонова
е-mail: gjonova@uni-sofia.bg
Секретар: гл. ас д-р Ганина Начева
е-mail: ganinanacheva@uni-sofia.bg

Срок на обучение: 3 семестъра (за бакалаври или магистри от професионални направления: Биологически науки, Биотехнологии, Педагогика на обучението по: биология и химия и география и биология, биология и английски език, Медицина, както и всички направления от област “Аграрни науки и ветеринарна медицина”)

Форма на обучение: редовна (държавна субсидия и платено обучение)
Прием: зимен семестър

За формиране на състезателния бал се взема оценката по балообразуваща дисциплина: Зоология на безгръбначните животни от съответната специалност (за завършили Биологически факултет на СУ – Зоология на безгръбначните животни, Зоология I, Структурна и функционална зоология I) или от сродна дисциплина по преценка на обучаващото звено.

Балът за кандидатстващите по държавна поръчка се формира като сума от: а) средноаритметичната оценка от дипломата за висше образование; б) оценката по балообразуващата дисциплина; в) оценката от изпит по Основи на ентомологията пред комисията по селекция на кандидат-магистри, умножена с коефициент 2.

Приемът за обучение срещу заплащане е по документи с минимален успех от дипломата за ОКС Бакалавър или ОКС Магистър след средно образование Добър.

Балът за кандидатстващите в платената форма на обучение се формира като сума от: а) среден успех от семестриалните изпити; б) успех от държавните изпити; в) оценката по балообразуващата дисциплина.

Обучението в магистърската програма по Ентомология е насочено към придобиване на фундаментални знания и практически умения в областта на ентомологията и приложните й направления. Учебният процес е фокусиран върху задълбочено изучаване на устройството на насекомите, тяхното разнообразие и разпространение. Изграждат се познания, свързани с еволюцията и филогенията на насекомите, произхода и развитието на характерните структури и особености при насекомите. Студентите се запознават с българската ентомологична фауна, нейния състав и консервационна значимост. Дават се знания за особеностите в размножаването и развитието на насекомите. Освен усвояването на фундаментални знания се изучават приложните аспекти на ентомологията в селското и горско стопанство, в медицината, теорията и практиката на биологичната борба с вредните насекоми, методите за събиране, отглеждане и препариране на различни групи насекоми.

Изработването и защитата на дипломна работа подготвя студентите за бъдеща научно-изследователска и научно-приложна дейност, като развива възможностите им за планиране и осъществяване на конкретна експериментална работа, както и способности за анализ и интерпретация на получените резултати.

Професионалната си реализация магистрите по Ентомология могат да намирят като научно-преподавателски кадри и специалисти във висши учебни заведения, научните институти на БАН, звена по хуманна и ветеринарна медицина, селското и горско стопанство, пчелни стопанства. Подготовката и квалификацията им позволява да работят в природозащитни организации, природонаучни музеи, зоологически градини, структури на национални и природни паркове, резервати и защитени територии, в национални и международни неправителствени организации, да развиват проектна и експертна дейност в приоритетни за България и Европейския съюз области. Успешно завършилите магистърската програма могат да се реализират като експерти в РИОСВ, звена за дезинсекция, държавни учреждения като Министерство на околната среда и водите, Министерство на земеделието и храните, Министерство на образованието и науката.

 

Теми за събеседване по Основи на ентомологията

1. Систематично положение и общи характерни особености на насекомите. Причини за голямото видово разнообразие и широко разпространение на групата.

2. Външна морфология на насекомите. Отдели на тялото и сегментен състав. Глава – сегментен състав и придатъци.

3. Гръден отдел при насекомите. Сегментен състав и придатъци.

4. Коремен отдел. Сегментен състав и придатъци.

5. Храносмилателна и отделителна система – устройство.

6. Дихателна система и кръвоносна система – устройство.

7. Нервна система – устройство на централната и периферна нервна система. Сетивни органи.

8. Полова система. Размножаване и особености на развитието при насекомите.

9. Систематичен преглед на подтип Hexapoda. Обща характеристика на клас Protura, Collembola, Diplura.

10. Систематичен преглед на група Hemimetabola – обща характеристика и представители на разредите: Odonata, Blattodea, Mantodea, Orthoptera, Hemiptera.

11. Систематичен преглед на група Holometabola – обща характеристика и представители на разредите: Hymenoptera, Coleoptera, Lepidoptera и Diptera.