Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности

   

На вниманието на всички кандидати по обявени конкурси за академични длъжности:

Съгласно § 24 на Закона за мерките и действията по време на извънредно положение сроковете, установени в Закона за развитието на академичния състав в Република България и в Закона за висшето образование, които са започнали да текат преди влизането в сила на този закон, спират да текат до отмяната на извънредното положение. Законът е обнародван в Държавен вестник, бр. 28 от 24.03.2020 г., влиза в сила от 13 март 2020 г. и се прилага до отмяна на извънредното положение.
На това основание за времето на извънредното положение се преустановява подаването и приемането на документи по обявените конкурси за заемане на академични длъжности.

 

 

НОВ Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ

Приет с решение на Академичния съвет на 31 октомври 2018 г., изменен и допълнен с решения на Академичния съвет от 25 септември 2019 г., 30 октомври 2019 г., 29 януари 2020 г. и от 26 февруари 2020 г.

 

Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ

Изменен на 19 октомври 2016 г. с решение на Академическия съвет

 

 

Процедури по заемане на академични длъжности

Процедури по придобиване на научни степени