Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Кариера и повишаване на квалификацията / ОБЯВИ ЗА СТАЖ КЪМ ФИРМА „ДИАЛ“ ООД

   
09

 

ДОЗИМЕТРИЧНА И ИНЖЕНЕРНО-АЕРОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

„ДИАЛ“ ООД

dial-ltd.com Тел.: +359 2 994 2240, office@dial-ltd.com

 

Лабораторията (ЦНИЛ) към „ДИАЛ“ ООД е лаборатория с над 65 годишна история и традиции в изпитването на химични, физикохимични, радиохимични, радиологични, радиометрични и дозиметрични параметри на обекти от околната среда (атмосферен въздух, води, почви, растения), на отпадъци и материали, храни и др. Лабораторията е акредитирана съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2018. ДИАЛ ООД е сертифицирана по ISO 9001:2015 и притежава лицензия за работа с радиоактивни източници. ЦНИЛ разполага с модерна апаратура и лабораторно оборудване и е ориентирана към непрекъснато развитие и разширяване на обхвата на дейностите.

 

„ДИАЛ“ ООД има отворени позици за платени стажантски програми в следните направления:

1. Еколог:

 • Работата е свързана с прилагане на методите съгласно ISO 9001 и ISO 17025;
 • Разработване и прилагане на методи за екологичен и радиоекологичен мониторинг на компонентите на околната среда, изготвяне на договори и отчетна документация;
 • Следене за изпълнението на дейности по договори с клиенти;
 • Помощна функция при изготвяне на отчети и становища, свързана с обобщаване на данни в табличен и/или графичен вид;

Изисквания към кандидатите:

 • Студенти – последна година обучение бакалавър или магистър, или докторанти в областта на Екологията, Екологичен мониторинг, Екология и опазване на околната среда, Ландшафтна екология;
 • Oтлично ниво на владеене на английски език – писмено и говоримо;
 • Oтлична компютърна грамотност - познаване на MS-Office пакет – основно Word и Excel; други програми за обработка на текст и изображения;
 • Самостоятелност и способност за вземане на бързи решения в динамично променяща се среда;
 • Добри комуникативни и организационни способности;

 

2. Лаборант в химическа или физическа лаборатория:

 • Работата е свързана с извършване на пробоподготовка за химичен и физикохимичен анализ на проби от околната среда, материали, отпадъци и храни;
 • Извършване на анализ на получените проби, съгласно стандартизирани и валидирани вътрешнолабораторни методи;
 • Работа със специализирана лабораторна апаратура;
 • Работа съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2018.

Изисквания към кандидатите:

 • Работата е подходяща и за стажанти, докторанти и студенти последна година, в професионална област Химия, Екохимия, Инжинерна химия, Ядрена или Радиохимия, Физика, Инжинерна физика или друга релевантна специалност;
 • Компютърна грамотност (Word, Excel, интернет и др.) и специализирани ТС;
 • Познания по QA/QC при аналитична лабораторна дейност;
 • Владеене на английски език – писмено и говоримо се счита за предимство
 • Комуникативна компетентност - Способност за ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма;
 • Работа в екип - Способност да и участва в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;
 • Личностни изисквания - Прецизност; Точност; Честност; Инициативност; Отговорност; Дисциплинираност; Коректност

 

3. Химик:

 • Работата е свързана с извършване на химичен и физикохимичен анализ на проби от околната среда, материали, отпадъци и храни;
 • Обучение за работа, съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2018 - провеждане на процедури по валидиране/верифициране на методи, изчисляване на бюджети на неопределеност, попълване на контролни карти с цел осигуряване достоверност и проследимост на резултатите
 • Предварителна подготовка на пробата за анализ;
 • Извършване на анализ на получените проби, съгласно стандартизирани и валидирани вътрешнолабораторни методи;
 • Работа със специализирана лабораторна и полева апаратура;

Изисквания към кандидатите:

 • Работата е подходяща и за стажанти, докторанти и студенти магистри или бакалаври последна година, в професионална област Химия, Екохимия, Инжинерна химия, Ядрена или Радиохимия или друга релевантна специалност;
 • Компютърна грамотност (Word, Excel, интернет и др.) и специализирани ТС;
 • Познания по QA/QC при аналитична лабораторна дейност;
 • Владеене на английски език – писмено и говоримо се счита за предимство;
 • Комуникативна компетентност - Способност за ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма;
 • Работа в екип - Способност да и участва в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;
 • Личностни изисквания - Прецизност; Точност; Честност; Инициативност; Отговорност; Дисциплинираност; Коректност.

 

4. Физик:

 • Работата е свързана с извършване на радиологични и дозиметрични анализ на проби от околната среда, материали, отпадъци и храни;
 • Обучение за работа, съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2018 - провеждане на процедури по валидиране/верифициране на методи, изчисляване на бюджети на неопределеност, попълване на контролни карти с цел осигуряване достоверност и проследимост на резултатите;
 • Предварителна подготовка на пробата за анализ;
 • Извършване на анализ на получените проби, съгласно стандартизирани и валидирани вътрешнолабораторни методи;
 • Работа със специализирана лабораторна и полева апаратура;
 • Извършване на периодично вътрешно калибриране и системна поддръжка на специализираните технически средства – преносими и стационарни.

Изисквания към кандидатите:

 • Работата е подходяща и за стажанти, докторанти и студенти магистри или бакалаври последна година, в професионална област Физика, Инжинерна физика, Технически науки, Инженерни науки или друга релевантна специалност;
 • Компютърна грамотност (Word, Excel, интернет и др.) и специализирани ТС;
 • Познания по QA/QC при аналитична лабораторна дейност;
 • Владеене на английски език – писмено и говоримо се счита за предимство;
 • Комуникативна компетентност - Способност за ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма;
 • Работа в екип - Способност да участва в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;
 • Личностни изисквания - Прецизност; Точност; Честност; Инициативност; Отговорност; Дисциплинираност; Коректност;

Фирма „ДИАЛ“ ООД е от водещите лаборатории в България, занимаващи се с анализи на компонентите на околната среда. Ако имаш желание да придобиеш нови знания и умения в екип от професионалисти и млади, позитивни колеги, ако искаш да натрупаш практически опит от колеги с богата професионална експертиза, във фирма с дългогодишна история и трaйно наложена на пазара и си готов да работиш в динамична среда и непрекъснато да полагаш усилия за повишаване на професионалната си компетентност, можеш да изпратиш своето актуално CV на email: ilko.mladenov@dial-ltd.com. Ние предлагаме и възможност да останеш на работа при нас и след приключване на Стажантската програма при успешно справяне с поставените ти задачи по време на стажа.