Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Виолета Димитрова Халачева, Факултет по науки за образованието и изкуствата

Защитата ще се проведе в зала № 213 на Факултета по науки за образованието и изкуствата на СУ “Св. Климент Охридски”

Защита на докторска дисертация на Виолета Димитрова Халачева, докторант на самостоятелна подготовка, на тема „Оптимизиране на обучението по английски език на ученици с лека умствена изостаналост в начална училищна възраст“ за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.2. Педагогика (Специална педагогика).

Председател на научното жури: проф. д-р Неда Златинова Балканска – СУ “Св. Климент Охридски”

Рецензии:

Становища: