Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Георгиос Аристидис Паласкас, Факултет по науки за образованието и изкуствата

Защитата ще се проведе дистанционно на адрес: https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=413461

Защита на докторска дисертация на Георгиос Аристидис Паласкас, редовен докторант с обучение на английски език на тема „Интеркултурното образование при модернизацията на гръцките средни училища“, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.2. Педагогика (Предучилищна педагогика).

Председател на научното жури: доц. д-р Лора Илиева Спиридонова – СУ “Св. Климент Охридски”

 

Рецензии:

 

 

Становища: