Начало / Университетът / Факултети / Факултет по математика и информатика / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Явор Иванов Данков, Факултет по математика и информатика

Защитата ще се проведе на 11.07.2022 г. от 16:00 ч. в Заседателната зала на ФМИ.

Защита на докторска дисертация на Явор Иванов Данков на тема „Инструменти за управление и оценка при ориентиран към потребителя подход на проектирането на видео игри за обучение“ за присъждане на образователна и научна степен „доктор” в професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, докторска програма „Компютърни науки“.

Научен ръководител: проф. д-р Боян Паскалев Бончев

Председател на научното жури: проф. д-р Десислава Георгиева Петрова-Антонова, СУ "Св. Климент Охридски".

Автореферат


Рецензии:

 

Становища:


Публикувано на 11.06.2022 г.