Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Адилена Иванова Вандова, Факултет по науки за образованието и изкуствата

Защитата ще се проведе в зала № 213 на ФНОИ

 

Защита на докторска дисертация на Адилена Иванова Вандова, редовен докторант, на тема „Медийно образование и агресивно поведение“, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.2 Педагогика (Медийна педагогика).Председател на научното жури: проф. дн Данаил Кирилов Данов – СУ “Св. Климент Охридски”

Рецензии:

Становища: