Начало / Университетът / Факултети / Медицински факултет / Докторанти / Публична защита на дисертационен труд

   

В съответствие с Чл. 63-66 и Чл. 68 от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Софийския Университет "Св. Климент Охридски", допускането до защита се осъществява с решение на Факултетния съвет по предложение на съвета на първичното звено, в което има най-малко петима хабилитирани преподаватели и лица с научни степени, от които поне трима са хабилитирани или доктори на науките в съответната или в сродна научна област.