Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Катя Бисерова Попова, Биологически факултет

Защитата ще се проведе дистанционно на адрес: https://join.skype.com/Lez8jleXjDW7

Защита на дисертационен труд на Катя Бисерова Попова, на тема „ДДизайн и приложения на функционални нуклеинови киселини за контрол на генна експресия и създаване на нови терапевтични агенти”, за придобиване на образователната и научната степен „доктор“ по професионално направление 4.3. Биологически науки (Генетика-Биоинформатика), редовен докторант, отчислен с право на защита.

 

Научен ръководител: проф. д-р Роберт Пенчовски
Председател на научното жури: доц. д-р Илияна Иванова

Автореферат

Рецензии:

Становища: