Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2022 / Правилник за приемане на студенти в Софийския университет "Св. Климент Охридски" за учебната 2022/2023 г. / Условия за кандидатстване на граждани на държави извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство

   

1. Чуждестранните граждани могат да кандидатстват и да се обучават в Университета, както следва:

- в изпълнение на междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен;

- съгласно актове на Министерския съвет;

- при условията на чл. 95, ал. 8 и 10 от Закона за висшето образование.

2. Чужденци могат да кандидатстват за обучение и при условията и по реда за приемане на българските граждани във висшите училища на Република България, ако:

- са граждани на държави-членки на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство;

- имат статут на постоянно пребиваващи на територията на Република България;

- имат статут на бежанци;

- са от българска народност, удостоверена по реда на Постановления № 103/1993 и № 228 на Министерския съвет за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина.

3. Чуждестранните граждани, кандидатстващи по междуправителствени спогодби и съгласно актове на Министерския съвет, подават документите си в Министерството на образованието и науката и се приемат при условията и реда, определени в съответната спогодба и акт на Министерския съвет.

4. Чуждестранните граждани, които кандидатстват при условията на чл. 95, ал. 8 и 10 от ЗВО, подават документите си в СУ „Св. Климент Охридски“, сектор „Прием на студенти“ на отдел „Образователни дейности“ в срок до 15 септември в годината на кандидатстването.

5. Необходими документи:

1. Формуляр – по образец;

2. Копие на дипломата за средно образование (или заместващ дипломата документ) и приложението с оценките.

2.1. Минималният среден успех от учебните предмети от документа за завършено средно образование, които са балообразуващи за специалността, за която кандидатства лицето, не може да бъде по-нисък от 62 на сто от максималната стойност по системата за оценяване в страната, в която е придобито средното образование.

3. Документ, издаден от компетентен орган, с който се удостоверява правото на кандидата да продължи обучението си във висшите училища на страната, в която е придобито средното образование.

4. Академична справка – за студенти, кандидатстващи за частичен срок на обучение.

4.1. Копие от документа за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ – за кандидати за обучение в магистърска степен.

4.2. Документ за признато висше образование, придобито в чуждестранен университет.

5. Медицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок преди датата на кандидатстване и заверено от съответните органи в страната, от която лицето кандидатства.

6. Две снимки.

7. Копие от чуждестранен паспорт или друг официален документ за самоличност.

7.1. Кандидатите с двойно гражданство, едното от които е българско, го удостоверяват с копие на документ за самоличност на български граждани.

8. Документ за владеене на български език на ниво В2 съгласно Общата европейска езикова рамка, издаден от висше училище в Република България – за кандидатите, които ще се обучават на български език и няма да преминават езикова и специализирана подготовка.

9. Документите по т. 2, 3, 4 и 5 трябва да бъдат легализирани, преведени на български език и заверени в съответствие с разпоредбите на международните договори на Р България с държавата, в която са издадени, а при отсъствие на такива – по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа.

10. Чуждестранните граждани, които не владеят български език, през първата година се обучават в подготвителен курс по езикова и специализирана подготовка по български език в Департамента за езиково обучение на СУ „Св. Климент Охридски“.

11. Чуждестранните граждани, приети за студенти в Университета, могат да продължат обучението си в първи курс по специалността, в която са приети, след успешно завършен подготвителен курс за езикова и специализирана подготовка по български език/английски на ниво В2 съгласно Общата европейска езикова рамка и специализираните дисциплини по учебен план.

12. Таксите за обучение на чуждестранните студенти се определят ежегодно с решение на Министерски съвет.

 

Процедура по кандидатстване

6. В срок до 15 септември в годината на кандидатстването документи се подават в СУ „Св. Климент Охридски“, сектор „Прием на студенти“ на отдел „Образователни дейности“. Документите могат да бъдат подадени лично от кандидата или от упълномощен представител.

7. В двуседмичен срок подготвените документи на кандидатите се изпращат в Министерството на образованието и науката – Дирекция „Висше образование“ с оглед изпълнение на процедурата по издаване на удостоверение за обучение за съответната учебна година. Срокът за издаване на удостоверението от МОН е един месец.

8. След като получи удостоверението от МОН, инспекторът по прием на чуждестранни студенти уведомява кандидатите, че могат да получат удостоверението си лично или от упълномощен представител и да подадат документите си за издаване на виза вид „Д“.

9. Документите за издаване на виза вид „Д“ се подават в дипломатическото или консулско представителство на Р България в съответната държава, откъдето е кандидатът, оттам се получава и самата виза. Срокът за издаване на визата е един месец, но може да бъде и по-дълъг.

9.1. Заявление за издаване на вида вид „Д“ се подава само в дипломатическите и консулските представителства по постоянно местоживеене на кандидата или в тези представителства, които са акредитирани за държавата на постоянно местоживеене на кандидата.

10. След получаване на виза вид „Д“ и пристигането им в Р България кандидатите се записват за студенти в съответната специалност, съответно в подготвителен курс по езикова и специализирана подготовка.

11. Всички кандидати за специалност Медицина на английски език и други специалности с допълнителни условия за прием полагат съответен кандидатстудентски изпит, съгласно определен график с датите за явяване. Кандидатстващите по този ред се класират въз основа на получените резултати от изпита и при спазване на общите условия за прием на чуждестранни граждани.

 

За допълнителна информация:

Отдел „Образователни дейности“ – сектор „Прием на студенти“

Веселина Иванова - инспектор – прием на чуждестранни студенти

Десислава Гушева - инспектор - прием на чуждестранни студенти

Тел. (+359 2) 846 74 29