Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Людмила Веселинова Зафирова, Факултет по науки за образованието и изкуствата

Защитата ще се проведе дистанционно на адрес: https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=413461

Защита на докторска дисертация на Людмила Веселинова Зафирова, докторант на самостоятелна подготовка, на тема „Педагогически модел за интеркултурно образование в обучението по човекът и обществото в III-IV клас“, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по (Методика на обучението в детската градина и началното училище по родинознание и природознание).

Председател на научното жури: доц. д-р Анна Савова Георгиева – СУ “Св. Климент Охридски”

 

Рецензии:

 

 

Становища: