Начало / Университетът / Факултети / Юридически факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Георги Валентинов Георгиев, Юридически факултет

Зала 292, Ректорат

 

Публична защита за присъждането на образователната и научната степен "доктор" на Георги Валентинов Георгиев, докторант на самостоятелна подготовка, в професионално направление 3.6 Право (Гражданско и семейно право /Търговско право/).

Тема на дисертационния труд: „Залогът на търговско предприятие“

Председател на научното жури: проф. дюн Ангел Калайджиев

 

Материали на български и на английски език:

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: