Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Магдалена Иванова Райкова, Факултет по науки за образованието и изкуствата

зала № 213 на Факултета по науки за образованието и изкуствата на СУ “Св. Климент Охридски”

Защита на докторска дисертация на Магдалена Иванова Райкова, редовен докторант, на тема „Интегративни възможности на конструктивно-техническите дейности в начален етап на обучение“, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по (Методика на обучението по домашен бит и техника в началното училище).

Председател на научното жури: доц. д-р Николай Иванов Цанев – СУ “Св. Климент Охридски”

Рецензии:

Становища: