Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Георги Милков Димитров, Факултет по науки за образованието и изкуствата

зала № 213 на Факултета по науки за образованието и изкуствата на СУ “Св. Климент Охридски”

Защита на докторска дисертация на Георги Милков Димитров, докторант на самостоятелна подготовка, на тема „Партньорство между институциите при социална защита от домашно насилие“, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.2. Педагогика (Социална педагогика).

Председател на научното жури: проф. дпн Клавдия Василева Сапунджиева – СУ “Св. Климент Охридски”

Рецензии:

Становища: