Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Марина Георгиева Апостолова-Димитрова, Факултет по науки за образованието и изкуствата

зала № 213 на Факултета по науки за образованието и изкуствата на СУ “Св. Климент Охридски”

Защита на докторска дисертация на Марина Георгиева Апостолова-Димитрова, редовен докторант, на тема „Иновативни технологии и подходи в обучението по музика в общообразователното училище“, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по (Методика на обучението по музика).

Председател на научното жури: проф. д-р Адриан Георгиев Георгиев – СУ “Св. Климент Охридски”

Рецензии:

Становища: