Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Емилия Лазарова Караминкова-Кабакова, Факултет по науки за образованието и изкуствата

зала № 213 на Факултета по науки за образованието и изкуствата на СУ “Св. Климент Охридски”

Защита на докторска дисертация на Емилия Лазарова Караминкова-Кабакова, редовен докторант, на тема „Музиката в обучението по английски език на деца в предучилищна възраст. Интегриран подход за формиране на творческо поколение“, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по (Методика на обучението по музика).

Председател на научното жури: проф. д-р Божидар Михайлов Ангелов – СУ “Св. Климент Охридски”

Рецензии:

Становища: