Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Петя Красимирова Ангелкова, Факултет по начална и предучилищна педагогика

зала № 213 на Факултета по начална и предучилищна педагогика на СУ “Св. Климент Охридски”

Защита на докторска дисертация на Петя Красимирова Ангелкова, редовен докторант на тема „Терапевтични стратегии към емоционалните и поведенчески проблеми при деца и възрастни с увреден слух“, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.2 Педагогика (Специална педагогика).

Председател на научното жури: Проф. д-р Нели Илиева Бояджиева – СУ “Св. Климент Охридски”

Рецензии:

Становища: