Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Майа Борисова Антова, Факултет по начална и предучилищна педагогика

зала № 213 на Факултета по начална и предучилищна педагогика на СУ “Св. Климент Охридски”

Защита на докторска дисертация на Майа Борисова Антова, редовен докторант на тема „Прилагане на съвременните методи за възпроизвеждане на художествени произведения при обучението по изобразително изкуство в начален курс“, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по изобразително изкуство)

Председател на научното жури: проф. д-р Лаура Иванова Димитрова – СУ “Св. Климент Охридски”

Рецензии:

Становища: