Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Кариера и повишаване на квалификацията / ПРОГРАМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА МЛАДИ УЧЕНИ

   

Програма на Министерството на науката и технологиите на Китай за талантливи млади учени

 

Министерството на науката и технологиите на Китай обявява Програма за обучение и работа на талантливи млади учени (ПТМУ). Тя представлява схема за международна мобилност, създадена от китайското правителство с цел формиране и развитие на бъдещи водещи личности в сферата на науката и технологиите в сътрудничество с други развиващи се страни. ПТМУ насърчава трансграничния обмен на изявени млади учени и изследователи, както и подкрепя сътрудничеството между научноизследователски институти, академии и предприятия. Програмата предлага възможности за млади талантливи учени от развиващи се страни за работа и стипендии в Китай на пълен работен ден за период от 6 до 12 месеца съвместно с китайски партньорски екипи.

 

ПТМУ е добра възможност за задълбочаване на сътрудничеството между учени от България и Китай. Участници в нея от китайска страна са Департаментът за международно сътрудничество към Министерството на науката и технологиите, Китайският център за научен и технологичен обмен, както и научноизследователски институти, университети, юридически лица (предприятия), правителствени институции за наука и технологии, дипломатически представителства и др.

 

На кандидатите (международни експерти) се оказва съдействие за издаване на необходимите документи (виза, Сертификат за чуждестранен експерт и Разрешение за пребиваване на чужденец), като им се осигурява финансова подкрепа до получаването на стипендията.

 

За участие в програмата се допускат заети на пълен работен ден в своята страна учени и изследователи на възраст до 45 г., притежаващи минимум пет години професионален опит или докторска степен. Задължителни изисквания са: отличното владеене на английски език или китайски мандарин; готовност за работа в Китай на пълно работно време, както и спазването на законите, регламентите и правилата в Китай.

 

Стипендията, която получават участниците в програмата, е в размер на 12 500 китайски юана на месец (които се равняват на около 3000 лв.) за настаняване, застраховка и дневни разходи. Шест или 12-месечният престой и работа в Китай дават възможност за осъществяване на контакти и извършване на съвместни проектни дейности с изследователски екипи на световно ниво. Сертификатът, който се получава в края на програмата, е свидетелство за високо научно постижение и придобит професионален опит.

 

Заявленията за участие в програмата се приемат целогодишно, като тяхното оценяване се осъществява на тримесечна база – съответно през януари, април, юли и октомври.

 

Повече информация за програмата може да бъде намерена на адрес: http://tysp.cstec.org.cn.
За контакти: е-mail: tysp@cstec.org.cn, тел.: +86-10-68574085, адрес: 54 Sanlihe Road, Пекин 100045, Китай.

 

Краен срок: целогодишно

 

Подкрепа на международни научни форуми, провеждани в Република България

 

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за кандидатстване за „Подкрепа на международни научни форуми, провеждани в Република България“

 

Цел на процедурата:

 

Подпомагане провеждането на международни научни форуми на принципа на споделено финансиране с цел установяване и задълбочаване на сътрудничеството на българските учени с водещи учени от чужбина, популяризиране на техните научни резултати и публикуване на материалите в реферирани издания.

 

Допустими кандидати:

 

 • Акредитирани висши училища по чл. 85 ал.1 т.7 (ЗВО Обн. ДВ. бр.112 от 27 Декември 1995г. изм. ДВ. бр.107 от 24 Декември 2014г).
 • Научни организации по чл. 47 ал. 1 на (ЗВО Обн. ДВ. бр.112 от 27 Декември 1995г. изм. ДВ. бр.107 от 24 Декември 2014г).

 

Критерии за оценка:

 

 • Събитието да се провежда на територията на Република България;
 • Доказано международно участие;
 • Проявата да съответства на целите в чл. 2, ал. 1 на ЗННИ или да попада в приоритетните области на Националната стратегия за развитие на научните изследвания или на Иновационната стратегия за интелигентна специализация;
 • Структурирана програма;
 • Минимален брой участници - 50 души, с минимум 10% доказано участие на млади учени;
 • Престиж на международните лектори;
 • Бюджет на исканото съфинансиране от ФНИ, както и задължително посочване на финансовия принос от други и/или собствени източници. Средствата от ФНИ, могат да се разходват за организационни разходи и за разходи за настаняване на поканените лектори и настаняване и командировъчни разходи на млади учени, както и други разходи, посочени в описанието на Процедурата.

 

Представяне и подбор на предложенията:

 

Предложенията се представят в свободен формат с придружително писмо, като трябва да съдържат информация по всички посочени критерии. Проектните предложения ще бъдат разглеждани от Временна научно-експертна комисия за подбор на предложенията всяко тримесечие.

 

В рамките на една сесия могат да бъдат подкрепени до две предложения от научна организация.

 

Максимален размер на съфинансирането - до 7000 лв.

 

Предложенията се подават в деловодството на ФНИ, бул. „Ал. Стамболийски 239Б.

 

Пълен текст на процедурата

 

В съответствие с чл. 50 на Правилника на Фонда, кандидатите могат да поискат разяснения от Фонда по конкурсната документация на обявените конкурси до 10 дни преди изтичането на срока за подаване на проектните предложения. Въпросите ще бъдат приемани само по електронна поща на адрес: fni-konkursi@mon.bg

 

Въпроси и отговори във връзка с Покана за кандидатстване ПОДКРЕПА НА МЕЖДУНАРОДНИ НАУЧНИ ФОРУМИ, ПРОВЕЖДАНИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

Краен срок: текущ

Национално съфинансиране за участие на български колективи в утвърдени проекти по COST

 

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за кандидатстване по процедура за предоставяне на национално съфинансиране за участие на български колективи в утвърдени акции по Европейската програма за сътрудничество в областта на научните изследвания и технологии COST.

 

Целта на процедурата е да създаде условия за пълноценно и ефективно участие на България в конкурсите на Европейската програма COST в областта на научните изследвания и технологиите и да засили присъствието на академичната общност в тази програма.

 

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

 

 • Акредитирани висши училища по чл. 85 ал.1 т.7 (ЗВО Обн. ДВ. бр.112 от 27 Декември 1995г. изм. ДВ. бр.107 от 24 Декември 2014г).
 • Научни организации по чл. 47 ал. 1 на (ЗВО Обн. ДВ. бр.112 от 27 Декември 1995г. изм. ДВ. бр.107 от 24 Декември 2014г).

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА:

 

Условие за съфинансиране на първи етап на дадена акция е наличие на положително решение на Управляващия комитет на акцията за включване на българския партньор и утвърждаване на същата акция oт Съвета на висшите представители на програмата.

 

ПРЕДСТАВЯНЕ И ПОДБОР НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА:

 

Предложенията се представят в деловодството на Фонда. Проектните предложения ще бъдат разглеждани от Временна научно-експертна комисия за подбор на предложенията два пъти годишно / през месец март и през месец октомври/.

 

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА - безсрочно.

 

МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА СЪФИНАНСИРАНЕТО - до 20 000 лв. на година.

 

Предложенията се подават в деловодството на ФНИ, бул. „Ал. Стамболийски 239Б. ет.3

 

 

В съответствие с чл. 50 на Правилника на Фонда, кандидатите могат да поискат разяснения от Фонда по конкурсната документация на обявените конкурси. Въпросите ще бъдат приемани само по електронна поща на адрес: fni-konkursi@mon.bg

 

Краен срок: текущ

 

R&D CALLS HORIZON 2020