Начало / Университетът / Администрация / Отдел “Секретариат и деловодство” / Възможност за електронно проследяване движението на документи

   

От 1 септември 2014 г. в системата за управление на документооборота Archimed eDMS е добавен модул Archimed eProcess WebCheck за следене движението на документите през интернет за всеки потребител депозирал документи в Деловодство.

 

Указания
за онлайн проверка на статуса
на подаден от физическо лице документ
в деловодството на СУ “Св. Климент Охридски“

 

При регистриране на документите в Деловодство, потребителите получават талон, аналогичен на показания по-долу с код за достъп, парола и Web сайт, чрез който може да се направи справка.

talon

 

За справка се влиза на посочения адрес http://webcheck.uni-sofia.bg:8080

 

Webcheck tutorial-02

 

Информация за движението на документа се получава при въвеждане на:

Webcheck tutorial-01

 

 

 

 

Модулът е внедрен по Проект № BG051PO001-3.1.08-0010 “Усъвършенстване на системите за управление в Софийския университет„Св. Кл. Охридски” като ключ за повишаване качеството на университетските дейности и услуги”.