Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Катедри и самостоятелни звена / Катедри / Обща и приложна хидробиология

   

Ръководител: доц. д-р Йована Тодорова

 

каб. 119
тел. 02 8167 205
e-mail: yovanatodorova@biofac.uni-sofia.bg

 

Катедрата по обща и приложна хидробиология се обособява като самостоятелно звено на Биологическия факултет през 1950 г. Инициатор за нейното създаване е проф. дбн Александър Вълканов, основател на хидробиологичната школа в България. След него катедрата е ръководена последователно от доц. д-р Ангел Ангелов (1960–1973), проф. дбн Цоло Пешев (1973–1977), доц. д-р Маргаритa Михайлова (1978–1984), проф. дбн Никола Маргаритов (1984–1996). Първоначално функционира под наименованието Катедра по хидробиология и рибарство, по-късно то се трансформира в Катедра по хидробиология и ихтиология. През 1996 г. за ръководител е избран проф. д-р Райчо Димков. Под негово ръководство катедрата разширява дейността си и през 2005 г. се преименува в катедра „Обща и приложна хидробиология“. От 2008 г. ръководител е проф. дбн Яна Топалова, под чието ръководство катедрата продължава и понастоящем развитието си в духа на най-новите образователни и научно-изследователски традиции и добри практики.

Дългогодишни щатни преподаватели в катедрата са хидробиолозите доц. д-р Станой Ковачев и доц. д-р Иванка Янева, доц. д-р Веселина Тишинова – ихтиотоксиколог, доц.д-р Богомил Маринов – ихтиолог; проф. д-р Райчо Димков –функционална хидроекология. Хонорувани гост-лектори са били проф. дбн Борис Русев, проф. дбн Веселин Найденов, проф. д-р Йордан Узунов и др.

h-1

Основателят на катедрата чл.-кор. проф. дбн Александър Вълканов зоолог, хидробиолог и протистолог

Катедрата осъществява обучение на студенти в бакалавърска и магистърска степен и развива научно-изследователската си дейност в три съвременни направления:
(1) Хидробиология; (2) Ихтиология и аквакултури; (3) Биологично водопречистване и екологична биотехнология.
Тези дейности тя осъществява едновременно и в сътрудничество с наши и международни научни звена и институти. Катедрата поддържа тесни връзки с държавни и общински структури, частни фирми у нас и в чужбина, имащи за предмет на дейност опазване и управление на водите и водните ресурси, дизайн и биоконтрол на пречиствателни технологии от различен тип, съвременни подходи за управление на рибни ресурси и аквакултури.

Катедрата поддържа традиционно добри и взаимно ползотворни контакти с водещи университети от Полша, Белгия, Германия, Франция, Турция, Македония и др. както в рамките на програма Еразъм, така и по други научни и образователни програми.

Академичният щатен състав на катедрата понастоящем включва 9 преподаватели, 5 от които хабилитирани: проф. дбн Яна Топалова – ръководител на катедрата и на направление „Биологично водопречистване и екологична биотехнология”; доц. д-р Галерида Райкова – ръководител направление „Ихтиология и аквакултури”; доц. д-р Димитър Кожухаров – ръководител направление „Хидробиология”; доц. д-р Елиза Узунова. Нехабилитираните преподаватели са: гл. ас. д-р Йована Тодорова, гл. ас. д-р Ирина Шнайдер, гл. ас. д-р Десислава Роздина и гл. ас. д-р Любомир Кендеров. Биолог-специалисти са: Елмира Даскалова и д-р Мариета Станачкова.

h-2
h-3
h-4
Оценка на качеството на води в лаборатория „Биологично водопречистване” Изследване на ихтиофауната по време на Лятната учебна практика, рибовъдно стопанство „Николаево” Пречиствателна станция за отпадъчни води „Кубратово“ – част от Лятната учебна практика

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
Научната дейност и изследователските търсения на екипа на катедрата се осъществяват в трите направления:
(1) Хидробиология – изследвания на пелагични и дънни съобщества във водни басейни с различна степен на антропогенно повлияване; хидробиологичен мониторинг и управление на защитени влажни зони; сапробиологична характеристика на води;

(2) Ихтиология и аквакултури –екология и популационна биология на риби, биоразнообразие и защита на рибните популации; съвременни технологии за аквакултури; болести и паразити по рибите; ихтиотоксикология; устойчива експлоатация и увеличаване на естествената рибопродуктивност;

(3) Биологично пречистване на води –управление на качеството и процесите с химичен, биологичен и ензимологичен контрол на тривиални и опасни замърсители; детоксикационни процеси; моделиране на процесите на обработка на отпадъчните води; биоремедиация на води, седименти и утайки; биодизайн на съвременни, ефективни и целеви пречиствателни технологии.

Катедрата ръководи и участва успешно в повече от 30 международни и национални научноизследователски проекти, финансирани по рамковите програми на ЕС, ФНИ и частни партньорства. Преподавателите са признати експерти в областта на водите и участват активно в реализирането на ОВОС, ОП „Околна среда“, Натура 2000.
През последните 5 години в катедрата успешно са защитили докторска степен 8 млади специалисти, а в момента се обучават още 5 докторанти редовно обучение и 2 – задочно обучение.

h-5

Хидробиологично пробонабиране от язовир „Жребчево”

h-6

In situ анализи на водни проби, Каскада от МВЕЦове „Среден Искър”

 

КУРСОВЕ ОТ БАКАЛАВЪРСКАТА СТЕПЕН НА ОБУЧЕНИЕ, В КОИТО УЧАСТВАТ ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ОТ КАТЕДРАТА
Академичният състав на катедрата е изградил и реализира следните учебни дисциплини:
„Хидробиология“ с титуляр доц. д-р Д. Кожухаров за студентите от специалност Биология, ЕООС, БМУР, Биология и химия, География и биология, Биология и английски език.
„Биотехнологични методи в екологията/за ООС“ с титуляр проф. д-р Р. Димков за студентите от специалност Биотехнологии, ЕООС, Биология и БМУР.
„Управление на водите“ с титуляр проф. дбн Я. Топалова за специалност ЕООС и БМУР.
„Биомениджмънт и устойчиво развитие“ с титуляр проф.дбн Я. Топалова за специалност БМУР.
„Основи на биоразнообразието“ с участието на гл. ас. д-р Й. Тодорова и гл. ас. д-р И. Шнайдер за специалност Биология и БМУР.

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ, В ЧИЕТО ИЗВЕЖДАНЕ УЧАСТВАТ ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ОТ КАТЕДРАТА
Катедрата отговаря за обучението в четири магистърски програми:
МП „Приложна хидробиология и аквакултури“ – Преподавателите от катедрата участват в цялостната реализация на 11 задължителни и 14 избираеми учебни дисциплини.
МП „Екологична биотехнология“ – Преподавателите от Катедрата участват изцяло в извеждането на 9 задължителни и 10 избираеми дисциплини.
МП „Биобизнес“ и МП „Екомениджмънт“ – Основни катедрени дисциплини са „Екологичен мениджмънт с управление на риска“, „Фирмена екологична дейност“, „Управление на екологични проекти“, „Приложна лимнология“ и др.

СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ
В катедрата е осигурена възможност за реализиране на различни форми на следдипломна квалификация в основните направления на хидробиологията.

h-7

Дипломиралите се магистри – младите
специалисти, работещи в областта на
хидробиотехнологиите