Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Архив / Архив "Магистърски програми" / Защити на магистърски тези - февруари 2013 - дати и зали

   

22.02.2013

 

СУ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
С Т О П А Н С К И Ф А К У Л Т Е Т

 

ЗАЩИТИ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ ОКС „МАГИСТЪР”

 

КАТЕДРА ИКОНОМИКА
МП Макроикономика, МП Икономика на фирмата - защитата ще се състои на 27 февруари 2013 г. от 9.00 ч., зала 524 в Стопански Факултет.


КАТЕДРА СТАТИСТИКА И ИКОНОМЕТРИЯ
МП Статистика и финансова иконометрия, МП Управленски информационни системи, МП Актюерство и управление на риска - защитата ще се състои на 25 февруари 2013 г. от 9.00 ч. в зали 300 и 304 в Стопански Факултет.

 

КАТЕДРА ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО
МП Финанси и банково дело, МП Счетоводство и контрол – защитата ще се състои на 26 февруари 2013 г. от 9.00 ч. в зала 400 в Стопански Факултет.

 

КАТЕДРА СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ
МП БА - Стратегическо управление, МП БА –Развитие на човешките ресурси, МП БА – Икономика и управление на здравеопазването - защитата ще се състои на 26 февруари 2013 г. от 9.00 ч. в Стопански Факултет в зали 304, 306, 418 и 422

 

КАТЕДРА ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ОТРАСЛИТЕ
МП Икономика и управление на енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги, МП Икономика и управление на сгради и съоръжения, МП Икономика и управление на туризма, МП Икономика и мениджмънт на туризма на историческото наследство, МП Икономика и управление на публичния сектор, МП Икономика и управление на науката, образованието и иновациите – защитата се състои на 26 февруари 2013 г. от 9.00 ч. в Стопански Факултет в зала 524