Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Статистика и иконометрия / Преподаватели - Катедра Статистика и иконометрия / Проф. д.м.н. Иван Иванов

   

 

Проф. дмн. Иван Иванов

Тел.: (02) 4229 511

e-mail: i_ivanov@feb.uni-sofia.bg

 

ResearchGate: Иван Иванов

 

Проф. дмн. Иван Иванов е защитил докторска степен по приложна математика през 1994 г. в СУ „Св. Кл. Охридски“. От 2001 г. е на щатна преподавателска длъжност в Стопанския факултет в СУ „Св. Кл. Охридски“ като доцент към катедра „Статистика и иконометрия“. През 2007 г. защитава докторска дисертация и получава научната степен „доктор на математическите науки“. От 2010 г. е професор към катедра „Статистика и иконометрия“ на факултета.

Сред неговите изследователски интереси са научни проблеми в областите на игровото моделиране, теория на матриците, оптимизационно моделиране, статистически методи и machine learning algorithms.