Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Стопанско управление / Преподаватели - Катедра Стопанско управление / Проф. д.ик.н. Невяна Кръстева

   
nevyanakrasteva

 

 

 

 

 

 

 

 

Проф. д.ик.н. Невяна Кръстева

 

Проф. д.ик.н. Невяна Ст. Кръстева е член на Американската маркетингова асоциация и на Европейския съвет по мениджмънт.

 

Професор е по маркетинг и международен бизнес в Софийския университет "Св. Кл. Охридски" и Международното висше бизнес училище, Ботевград.

 

Има издадени монографии, учебници и статии.

 

Специализирала е в Русия, Австрия, Гърция, Дания, Япония, Израел и Унгария.

 

Автобиография (pdf)

ResearchGate: Невяна Кръстева

RePEc: Невяна Кръстева

Списък на публикациите

 

Честит 24ти май от екипа по маркетинг в Стопански факултет при СУ "Св. Климент Охридски"!

 

Списък на научните публикации на проф. д.ик.н. Невяна Кръстева за 2009-2016г.

 

1/ Монографии

1. Кръстева Н., «Направи си сам...маркетинг: Творчески стратегии в рекламата по време на криза”, ISBN: 978-954-323-548-3, Издателство „Авангард прима”, София, 2009, стр. 221

2. Кръстева Н., „Маркетинг по време на рецесия”- ISBN: 978-954-323-555-1, Издателство „Авангард прима”, София, 2009, стр. 287

3. Кръстева Н., „Дистрибуционна политика. Стопанска логистика”- ISBN: 978-954-323-506-3, Издателство „Авангард прима”,София, 2009, стр. 103

4. Кръстева Н., „Управление на взаимоотношенията с потребители”, Издателство „Авангард прима”, София, 2010, 417 стр. ISBN 978-954-323-729-6

5. Кръстева Н., „Маркетинг на обслужването”, Издателство „Авангард прима”, София, 2010, ISBN 978-954-323-720-3, с.135

6. Кръстева Н., „Мърчъндайзинг”, Издателство „Авангард прима”, София, 2011, ISBN 978-954-323-814-9, с.175

7. Кръстева, Н., „Нано маркетинг”, Издателство „Авангард прима”, София, 2012, ISBN 978-954-323-958-0, с.202

8. Кръстева, Н., «Подсилена реалност» и маркетинг, Издателство „Авангард прима”, София, 2013, ISBN 978-619-160-110-3, с.176

9. Кръстева, Н., „Мърчъндайзинг”, Издателство „Авангард прима”, София, 2013, ISBN: 978-619-16-0215-5,, с.348

10. Кръстева, Н., „Успешни лични продажби”, Университетско издателство „Св. Кл. Охридски”, университетска библиотека № 508, София, 2013, ISBN 978-954-07-3530-6, с.167

11. Кръстева, Н., Фармацевтичен маркетинг, Издателство „Авангард прима”, София, 2014, ISBN: 978-619-16-0312- 1, с.545

12. Кръстева, Н. , Търговски умения, С., Авангард, 2015, ISBN: 978-619-16-04357, с.220

13. Кръстева, Н. , Война и Маркетинг, Икономика, Растеж, Влиянието на въоръжените конфликти върху маркетинга, ISBN 978-619-160-496-8, Авангард Прима, София, 2015, с.164

14. Кръстева Н. , Враг пред портата. Анализ и оценка на влиянието на политическата среда върху маркетинга в туризма, ISBN 978-619-160-564-4, Авангард Прима, София, 2015, с.332

 

2/ Студии

1. Кръстева Н., „ЕВРОМАРКЕТИНГ”, Сборник „Европейски перспективи”„10 години специалност „Европеистика” в СУ ”Св. Кл. Охридски”, 8 стр., 2010, ISBN 978-954-07-2762-2

2. Кръстева Н., Съвременни аспекти на маркетинговата концепция в сборник Маркетингови метаморфози и предизвикателства в дигиталната ера, БСУ, ISBN 978-954-9370-91-1, Бургас, 2013г.

3. Кръстева Н., Корпоративен имидж и корпоративна идентичност. Приложение на социалната маркетингова концепция във фармацевтичния сектор, Годишник на МВБУ, 2014г., ISSN 1313-0846, стр. 51-82

4. Кръстева Н., Влияние на военните конфликти върху маркетинга и продажбите в туризма, глава в монографичен труд на БКОНК, 2015, под печат

5. Стефан В. Балкански, Невяна С. Кръстева, Илко Н. Гетов , СЪЩНОСТ, ВИДОВЕ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД Е-ВИЗИТИ (E-DETAILING) ВЪВ ФАРМАЦЕВТИЧНИЯ МАРКЕТИНГ, Здравна политика и мениджмънт, бр. 1, 2016г. , ISSN номер: 1313-4981

6. Krasteva, N., Contemporary marketing trends, Journal of Science and Research, Vol.2, 2013, ISSN 1314-295X

7. Krasteva, N., Contemporary Economic and Social Trends and Their Impact on Marketing, 2nd Economics & Finance Conference , June 3-6, 2014 , Vienna, Austria, http://iises.net/proceedings/2nd-economics-finance-conference-vienna/table-of-content

8. Krasteva, N., ‘‘Is there a Global Consumer‘‘,Journal of Science and Research, Vol. 8, 2015, ISSN 1314-295X, BKONG

 

3/ Статии

1. Кръстева Н., «Маркетинг в народните приказки и художествената литература», Годишник на Стопански факултет на СУ «Св. Кл. Охридски», 2011г. - 19 стр., ISSN 1311-8420

2. Кръстева Н., Корпоративен имидж и корпоративна идентичност. Приложение на социалната маркетингова концепция във фармацевтичния сектор, Годишник на МВБУ, 2014г., ISSN 1313-0846, стр. 51-82

3. Кръстева Н., Дигитален маркетинг и комуникации във фармацевтичната индустрия, Годишник на Стопански факултет СУ 2014г., под печат

4. Кръстева Н., ОСОБЕНОСТИ НА СЪВРЕМЕННИЯ МАРКЕТИНГ ВЪВ ФАРМАЦЕВТИЧНИЯ СЕКТОР, Сборник 20 години спец. „Европеистика”, СУ, 2014г., под печат

5. Кръстева Н., Сияна Никова , студент, СУ „Св. Кл. Охридски”, Алексей Потебня, студент, СУ „Св. Кл. Охридски”, Маркетинг и въоръжените конфликти , Годишник на МВБУ, 2015, ISSN 1313-0846

4/ Доклади

 

1. ”Човекът като фактор в мърчъндайзинга”, Осма международна конференция на МВБУ, София, Резиденция Бояна, 16-17 юни, 2011г.

2. Съвременни аспекти на маркетинговата концепция, в сборник. „Маркетингови метаморфози и предизвикателства в дигиталната ера”, БСУ, ISBN 978-954-9370-91-1, Бургас, 2013г.

3. Тенденции в европейските маркетингови практики- маркетинг обвързан с
кауза, „зелен” маркетинг и корпоративна социална отговорност (КСО), Международното висше бизнес училище - Ботевград,
Десета международна конференция – 2013
СЪВРЕМЕННИЯТ МОДЕЛ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И МЯСТОТО НА БЪЛГАРИЯ В НЕГО, ISBN 978-954-9432-61-9

4. Contemporary Economic and Social Trends and Their Impact on Marketing, 2nd Economics & Finance Conference , June 3-6, 2014 , Vienna, Austria 03 June 2014, Vienna 2nd Economics & Finance Conference ISBN 978-80-87927-01-4,IISES, http://proceedings.iises.net/index.php?action=proceedingsIndexConference&id=4&page=3

5. Иновации и конкурентоспособност във фармацевтичния сектор, с докт. Мирена Тодорова, ЕДИНАДЕСЕТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ “ПРЕПОДАВАНЕ, УЧЕНЕ И КАЧЕСТВО ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ– 2014”, ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ, МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ, БОТЕВГРАД, Издателство на МВБУ, 2014 г., ISBN 978-954-9432-64-0 , http://ibsedu.bg/bg/sections/2014_g_inteligentna_specializaciq_na_bylgariq_/278/

6. Съвременни икономически и социални тенденции и тяхното влияние върху маркетинга, Проф. д-р Невяна Кръстева, студенти съавтори: Антоан Василев, Константина Николова, Мария Димитрова, ЕДИНАДЕСЕТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ “ПРЕПОДАВАНЕ, УЧЕНЕ И КАЧЕСТВО ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ– 2014”, ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ, МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ, БОТЕВГРАД, Издателство на МВБУ, 2014 г., ISBN 978-954-9432-64-0 http://ibsedu.bg/bg/sections/2014_g_inteligentna_specializaciq_na_bylgariq_/278/

7. ВЛИЯНИЕТО НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ КОНФЛИКТИ ВЪРХУ МАРКЕТИНГА, проф. д-р Невяна Кръстева, студент Сияна Николова, Софийски университет “Св. Кл. Охридски”, София, ДВАНАДЕСЕТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ ИНОВАТИВНИ СТРАТЕГИИ ЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБЕН БИЗНЕС”, МВБУ, ISBN 978-954-9432-67-1 (CD)

8. KRASTEVA N. , Sofia University ‘St. Kliment Ohridski”, ARMED CONFLICT'S INFLUENCE ON MARKETING, 21 June 2015, Business & Management Conference, Vienna ISBN 978-80-87927-13-7, IISES, p.60, http://iises.net/proceedings/business-management-conference-vienna/table-of-ontent/detail?article=armed-conflict-s-influence-on-marketing-

9. KRASTEVA N., Sofia University ‘St. Kliment Ohridski”, Developing Business and Marketing in а Time of War Confrontation, International conference on Economics and Social Sciences (ICESS), Barcelona, Spain, August 2nd, 2015, ISBN 978-93-85465-60-4

 

5/ Учебници

1. Кръстева Н., „Теми и казуси по „Международен бизнес” за подготовка за държавен изпит- бакалавър „Международни икономически отношения”, ISBN: 978-954-323-551-3, Издателство „Авангард прима”,София, 2009, стр. 203

2. Кръстева Н., „Основи на маркетинга”- ISBN: 978-954-323-562-9, Издателство „Авангард прима”,София, 2009, 302 стр.

3. Кръстева Н., „Съвременен маркетинг”, том1, ISBN: 978-619-160-146-2, Издателство „Авангард прима”,София, 2013, 388 стр.

4. Кръстева Н., „Съвременен маркетинг”, том 2, ISBN: 978-619-160-147-9, Издателство „Авангард прима”,София, 2013, 369 стр.