Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2011 / Правилник за приемане на студенти в Софийския университет "Св. Климент Охридски" за учебната 2011/2012 година / Допълнителни разпоредби

   

§ 1. За проявена недобросъвестност и неспазване на установения ред от членовете на комисиите при обработката на кандидатстудентските документи, оценяването на писмените работи и записването на новоприетите студенти, на виновните лица се налага дисциплинарно наказание.
§ 2. На определените със заповед на Ректора квестори, неявили се на даден конкурсен изпит, не се изплаща трудовото възнаграждение за съответния ден и размерът на добавката от собствени средства на Университета за период от един до три месеца.
§ 3. Определените със заповед на Ректора председатели на изпитни комисии остават ангажирани до периода за идентифициране на писмените работи от кандидатите.
§ 4. В комисията по класиранията участват всички определени със заповед на Ректора членове на централната комисия.
§ 5. Кандидат-студентите, представили документи с невярно съдържание, или направили опит или да заблудят приемните комисии или ръководството на Университета, се отстраняват от участие в конкурса и при необходимост се уведомява Прокуратурата. Ако неверността на кандидатстудентските документи бъде установена след приемането на кандидата за студент, той се отстранява от висшето училище, независимо от курса на обучение и се уведомява Прокуратурата.
§ 6. Молби и жалби по всички кандидатстудентски въпроси се отправят до Ректора в срок до 19 август. След тази дата молби и жалби не се приемат. Към молбите се прилагат необходимите документи-оригинал и фотокопие за удостоверяване на всеки конкретен случай. Ректорът решава кандидатстудентските молби и жалби в съответствие с настоящия Правилник и със Закона за висше образование.
§ 7. До 25 август се разглеждат постъпилите молби от неприети кандидати: кръгли сираци (до 25-годишна възраст), инвалиди с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто, военноинвалиди, майки с три и повече деца, както и близнаци в случаите, когато са кандидатствали едновременно в едно и също професионално направление в Софийския университет и един от тях е приет за студент. В тези случаи кандидатите трябва да са положили успешно кандидатстудентските изпити или съгласно чл. 1, ал. (2) от настоящия Правилник. В рамките на утвърдените места за прием на студенти, на тези кандидати се предлага да се запишат в специалност, за която имат състезателен бал равен или близък до бала на последния класирал се в специалността кандидат.
§ 8. За попълване на незаети след третия етап на класиране места може да се провежда допълнителен прием. За участие в допълнителния прием могат да бъдат допуснати само некласирани кандидати. Балообразуването се извършва въз основа на алтернативни на изпитите оценки от държавни зрелостни изпити или оценки от съответен конкурсен изпит, положен в Университета или в друго висше училище. Всички решения, свързани с допълнителен прием се взимат от Централната комисия за кандидатстудентската кампания и се утвърждават от Ректора.
§ 9. Учебен отдел контролира приемането и записването на новоприетите студенти за обучение в образователно-квалификационните степени “бакалавър” или “магистър” след средно образование.
§ 10. Задължение на фирмите по набиране на кандидатстудентски документи е да се отчитат съгласно чл. 10, ал. (4) и чл. 20, ал. (2), т. 1 от настоящия Правилник.

 

Правилникът е приет на заседание на Академическия съвет с протокол № 8 от 26 януари 2011 г.