Начало / Университетът / Факултети / Юридически факултет / Специалности / Докторанти / Конспекти докторанти / Конспект по МПП

   

 

К О Н С П Е К Т

ЗА КОНКУРСЕН ИЗПИТ ПО МЕЖДУНАРОДНО ПУБЛИЧНО ПРАВО

ЗА ДОКТОРАНТИ И АСИСТЕНТИ

 

 

1.Понятие за съвременното международно право. Определение, характерни особености. Съдържание и форма на международноправните норми.Диспозитивни и императивни норми. Понятие за източници на международното право. Особености на нормотворческия процес. Видове източници на международното право.

 

2. Международно право, глобалната международна система и междудържавните отношения.Понятие, същност и характерни особености на международното публично право /МПП/.

 

3. Общи принципи на правото.Юридически задължителни актове на международните организации. Спомагателни правни способи за установяване съдържанието на международноправните норми. Решения на Международния съд и международните арбитражи. Национално законодателство и съдебни решения. Резолюции на международни конференции и международни организации. Роля на международноправната доктрина.

 

4. Понятие и видове източници на МПП. Общопризнати принципи и норми на съвременното МПП. Кодификация и прогресивно развитие на МПП.

Съотношение между вътрешното и международното право. МПП и международното частно право.

 

5. Теории за съотношението между международно и вътрешнодържавно право. Взаимни влияния между национално и международно право. Взаимодействие между вътрешното и международното право съгласно българското законодателство.

 

6. Понятие и предпоставки за международна правосубектност. Видове субекти. Държавата като субект на международното право. Правосубектност на унитарните и съставните държави. Правосубектност на нациите в процеса на национално-освободителна борба.

 

7. Правосубектност на международните организации. Неправителствени организации. Особени случаи на правосубектност. Проблемът за правосубектността на индивида.

 

8. Понятие за международно признаване. Политическо и правно значение на международното признаване. Форми на признаването. Правни последици на признаването. Видове признаване според обекта на признаване. Роля на международните организации за международното признаване.

 

9. Отговорност според международното право. Видове отговорност и методи за регламентирането и. Основни правни актове и институции. Кодификация на международното право относно международната отговорност на държавите.

10. Населението според международното право. Понятие и съставни части.

Понятие за гражданството.Придобиване, изгубване и лишаване от гражданство.

Правен режим на чужденците. Право на убежище. Екстрадиция и експулсиране.

 

11.Международноправна закрила правата на човека. Основни права и свободи на човека според съвременното МПП. Геноцидът, расовата дискриминация и апартейдът – престъпления против човечеството. Регионални системи. Международен контрол.

 

12.Територията и пространствата според международното право. Понятие и видове територии и пространства, намиращи се под суверенитета и юрисдикцията на държавата.

 

13. Населението според международното право.

 

14.Сключване на международния договор. Процедури. Резерви и тълкувателни декларации. Депозиране, публикуване и регистриране. Тълкуване, поправки и ревизия. Влизане в сила на международен договор.

 

15. Действие и техника за сключване на международния договор.Временно или частично прилагане.Спазване на международния договор. Гаранции.

 

16. Недействителност и нищожност на международен договор.Прекратяване и спиране действието на договора. Процедури за обявяване недействителност, нищожност, прекратяване, спиране и оттегляне.

 

17. Дипломатическо и консулско право. Видове държавни органи за външни отношения.

 

18.Държавни органи за външни отношения. Класификация. Държавни органи за международни отношения в България. Дипломатическо представителство. Установяване, рангове, функции. Привилегии и имунитети на дипломатическото представителство.

 

19. Начало и край на мисията, привилегии и имунитети на ръководителя и персонала на дипломатическото представителство.Класове и рангове. Задължения спрямо приемащата страна. Привилегии и имунитети в трета страна. Дипломатически корпус.

 

20. Консулски представителства. Функции. Правен статут на представителството. Консулски класове. Патент и екзекватура. Консулски окръг. Консулски привилегии и имунитети. Почетни консули.

 

21. Понятие за двустранна и многостранна дипломация.

 

22. Международни конференции. Международни организации. История. Определение. Правна природа и международноправен статут на международните организации. Привилегии и имунитети на международните организации.

 

23. Универсални международни организации. Общество на народите. Организация на обединените нации – история на създаването. Членство в ООН.

 

24. Главни и спомагателни органи на ООН. Съотношение на компетенциите на Общото събрание и Съвета за сигурност. Системата, предвидена в Устава на ООН за поддържане и установяване на международния мир. Мироопазващи операции на ООН.

 

25. Международно морско публично и международно морско частно право. Кодификация на международното морско право. Основни актове и международни организации. Видове морски пространства. Режим на островите и на проливите, използвани за международно корабоплаване.

 

26. Делимитация на морските пространства.

 

27. Континентален шелф – правен режим на морските дейности. Делимитация на шелфа. Открито море. Свободи на откритото море. Опазване и използване на живите ресурси в открито море. Изключителна икономическа зона. „Международен район” на морското дъно. Държави в неблагоприятно географско положение. Архипелажни води.

 

28. Възникване и развитие на международното въздушно право. Източници. Правен режим на полетите над държавна територия. Полети над открито море, международни проливи и архипелажни води. Международна защита на дейността на международната гражданска авиация. Международни организации.

 

29. Източници на международното космическо право. Правен режим на космическото пространство и небесните тела. Отговорност за щети, причинени от космически обекти. Правен статут на космонавтите и космическите обекти. Роля на ООН и на други международни организации в кодификацията на международното космическо право.

 

30. Понятие за международно икономическо право. Източници. Международно икономическо право и международно право на развитието. Право на международната търговия. Основни актове и институции. Международноправна уредба на паричните и финансови отношения. Международни институции: МВФ, МБВР, ЕБВР. Участие на България в тях.

 

31. Международно хуманитарно право. Военна окупация. Правни последици от прекратяване на военните действия и състоянието на война. Постоянен неутралитет, неутралитет при въоръжен конфликт и статут на необвързаност.Международно хуманитарно право. „Хагско” и „женевско” право.

 

32. Международноправни средства за мирно решаване на международните спорове. Мирно уреждане на международните спорове – съдебни и несъдебни средства.

 

33. Международно екологично право. Понятие, източници и принципи. Обекти, защитени от международното екологично право. Международно хуманитарно право. Понятие, източници и развитие.

 

34. Международно трудово право. Понятие, основни цели и принципи.Регламентирани актуални проблеми и контрол за приложението на действуващите актове.

 

35. Право на международната сигурност. Понятие и система за сигурност. Разоръжаване и ограничаване на въоръжаването. Контролен механизъм.

 

36. Международно наказателно право. Международноправни средства за борба срещу международната престъпност. Понятие за международни престъпления. Международноправни форми и механизми за сътрудничество.

 

 

 

 

 

2015 г. КАТЕДРА ПО МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО И

 

МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ