Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / ESG Lab

   

 

ESGlab_logo

През последните няколко години Стопански факултет работи за активно участие на Софийски университет в утвърдени международни инициативи в областта на устойчивото развитие и корпоративната отговорност като Глобален договор на ООН, Принципи за образование по отговорно управление и Международна мрежа за устойчиви решения и практики.

ESG Lab стартира като проект през 2022г., за да засили интереса на магистри, докторанти и млади учени към проблемите на социалното и екологичното (ESG) измерение на управлението чрез провеждане на публична дискусия, както и създаване на ключови стратегически за СУ документи в това направление.

Основните заинтересовани страни на ESG Lab са идентифицирани в две посоки: вътрешни (Съвет на деканите, академичен и неакадемичен персонал, студентска общност) и външни (бизнес и партньори от публичния сектор, медии и международна общност).

Екипът на ESG Lab осъществява текущо следните дейности:

 • Създаване и представяне на ESG Lab като научен и обучителен център в областта на устойчивото управление, който да допринася с изследователски и образователни продукти, свързани с развитието и прилагането на екологични, социални и управленски аспекти на бизнеса.
 • Изготвяне на доклади за устойчивост на Софийския университет, които показват как институцията е ангажирана към ESG подхода към управлението. Той е в съответствие с изискванията на PRME и UNGC и обхваща всички аспекти на работата по устойчивост на университета в областта на академичната и изследователската дейност.
 • Подпомагане изпълнението на стратегическите документи на СУ за изпълнение на Глобалните цели на ООН за устойчиво развитие. Първата стратегия за устойчивост на български университет е разработена в съответствие с целите на международните документи: Глобалните цели и Парижкото споразумение за изменението на климата.
 • Организиране на Годишна кръгла маса за ролята на академичните среди за постигане на Глобалните цели. Тя събира представители на академията, гражданското общество и участници от публичния и частния сектор. Основната й цел е да се споделят постиженията на университета в ангажирането на студенти, академичната дейност и резултатите от изследванията по темата.

В партньорство с Асоциация на специалистите по устойчивост и CSR AdviceBox екипът на ESG Lab e подбрал и адаптирал образователни материали, подходящи за служителите на Софийския университет, и предоставя възможности за самостоятелно или модерирано обучение на следните нива:

В средносрочен план ESG Lab ще се утвърди като учебно-научна лаборатория към катедра „Икономика и управление по отрасли“ при Стопански факултет, за да продължи да допринася с научни изследвания и образователни продукти, свързани с развитието и приложението на екологичните, социалните и управленските аспекти на бизнеса. Задачите, които си поставя, са свързани със:

 • Съдействие при въвеждането на ESG модули в бакалавърските и магистърските програми, както и форми на следдипломна квалификация;
 • Подготовка и квалификация на специалисти в областта на ESG;
 • Осъществяване на научни и практико-приложни изследвания;
 • Провеждане на научни и образователни мероприятия, свързани с различни аспекти на ESG;
 • Подпомагане българския бизнес за внедряване на ESG практики и иновации за прехода към нисковъглеродна и социална икономика;
 • Разработване и осъществяване на политиката на СУ, свързана с изпълнение на Глобалните цели на ООН;
 • Изграждане на общност от представители на бизнеса, публичния сектор и гражданските организации за популяризиране и развитие на устойчиви бизнес модели и иновации, свързани с постигането на Глобалните цели на ООН.

Основните дейности, реализирани от ESG Lab ще се осъществяват на стопански принцип чрез привличане на външни инвестиции. На основата на договорното начало и проектния принцип ще се реализират приходи от Оперативните програми, от преки договори за публично - частно партньорство, от проекти по международни програми и институции. Конкретните финансови ресурси ще бъдат планирани чрез годишните бизнес - планове на Лабораторията.

 

Повече информация за дейността на ESG Lab ще бъде достъпна скоро тук: www.esglab.eu