Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на научна степен "доктор на науките" / Архив / проф. Климент Минев Найденов, Геолого-географски факултет

Нова конферентна зала (Огледална), Ректорат - СУ "Св. Климент Охридски"

 

Публична защита на дисертационен труд на проф. д-р Климент Минев Найденов на тема: “Географски детерминанти на обществената и културна динамика: регионални дискурси в междукултурната комуникация в контекста на устойчивото развитие” за придобиване на научна степен "доктор на науките" в професионално направление 3.7. Администрация и управление (Регионално развитие).

Председател на научното жури: проф. д-р Ганета Минкова

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: