Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Катедри / Климатология, хидрология и геоморфология / Научни проекти / Връзката релеф – микроклимат – растителност (на примера на рида Чернатица, Западни Родопи)

   

Изследователски проект с договор № 80-10-63 / 25.04.2023 г,

Университетски фонд «Научни изследвания»,

Софийски университет «Св. Климент Охридски»

 

Резюме

 

За установяване на количествените показатели на микроклиматичните особености на даден район следва да се изяснят причините, водещи до съчетанието на микроклиматичните характеристики. Микроклиматът e тясно свързани с релефа и характера на подстилащата повърхнина, които определят ъгъла на падане на слънчевите лъчи, албедото и количеството погълната слънчева радиация. Само директни метеорологични измервания могат да изяснят връзката между релефа, микроклимата и разпространението на растителността.

Обект на изследване е ридът Чернатица в Западни Родопи, а предмет на изследване са микроклиматичните различия в пресечен релеф и различна растителност.

Общата цел на изследването е да изяснят причинно-следствените връзки в системата релеф-микроклимат-растителност. Тази цел е конкретизирана със следните специфични цели:

  1. Организиране и провеждане на теренни изследвания – микрометеорологични измервания, геоморфоложки и фитоценологични описания и създаване на база данни.
  2. Анализ на връзката релеф – микроклимат
  3. Анализ на връзката растителност – микроклимат
  4. Създаване на среда за обучение чрез включване в научния колектив на студенти и докторанти;
  5. Развитие на научно и обществено сътрудничество в регионален и локален мащаб.

Методологията за изследването се базира теренна работа и мониторинг на основни метеорологични елементи (температура, влажност, валежи), геоморфоложки описания и анализи на разпространението на различни растителни съобщества, а също и на приложение на математико-статистически и аналитични методи. При създаването и организирането на базата данни водещ e принципът FAIR data (Findability, Accessibility, Interoperability and Reusability) за възможност за лесно намиране, достъпност, оперативна съвместимост и повторно използване на данните.

Резултатите от работата по проекта ще допринесат за получаване на пълна информация относно текущото състояние на микроклиматичните условия и връзката им с релефа и растителната покривка в планински територии. След приключване на проекта метеорологичният мониторинг и работата на геоморфоложките площадки ще продължи, чрез което ще се актуализира и допълни базата данни за основните метеорологични елементи в района и ще се осигури провеждането на дългосрочен мониторинг.

 

Научен колектив:

проф. Нина Николова – ръководител, проф. Росица Кендерова, проф. Josef Eitzinger, гл. ас. Симеон Матев, гл. ас. Димитър Кренчев, докторанти: Йелена Светозаревич и Вълчо Попхристов, студенти: Николай Кацарски, Надежда Димитрова и Владимира Късова.