Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / История

   

Създаване и откриване на факултета

Геолого-географският факултет на Софийския Университет съществува от 1963 година. Съществуващият дотогава Биолого-геолого-географски факултет е разделен на ГГФ и Биологически факултет. Образованието по геология в Университета обаче започва още през 1891 г. с откриването на специалността Геология. По специалност География лекции се четат от 1898 г., по Туризъм - от 1967, а по Регионално развитие и политика - от 2005.

Първата катедра по география в Софийския Университет се открива през 1898 г. Неин основател и ръководител повече от 35 години е Академик Проф. Анастас Иширков (1868-1937), а научните й основи са свързани с класическата антропогеография. През 1892 г. Иширков е изпратен на специализация по славянска филология в гр. Лайпциг, където посещава лекциите по география при проф. Фр. Ратцел. През август 1895 г. той завършва докторския си изпит с главен предмет география при Ратцел. След завръщането си е назначен за учител по география в София, а следващата година е изпратен от МНП в Берлинския университет, където продължава специализацията си при известния географ изследовател Ф. Рихтхофен. Като вземем под внимание преподавателската му дейност и научно творчество се установява, че Иширков полага основите на почти всички гегорафски дисциплини и направления в съответствие на тогавашното ниво на географската наука. Под влияние на европейските тенденции и главно на немската географска школа в географията се осъществява диференциация. Оформят се двете основнивни направления – физическата география и икономическата география (Анастас Бешков, 1896-1964). Антропогеографията е заменена с икономическа география, която макар и по-късно също претърпява структурни промени. В изследванията наред с класическите методи се използват и метаматически, географските изследвания се използват за решаването на социални, стопански и управленски задачи.

Днес в четирите специалности на нашия факултет се обучават приблизително 1200 български и чуждестранни студенти, редовна и задочна форма. Учебните занятия се провеждат от екип от 83 висококвалифицирани професори, доценти и асистенти, които в учебноизследователската работа се подпомагат от 46 специалисти.

В учебния процес във факултета се акцентира както върху лекционните и семинарните занятия, така и върху индивидуалните форми на обучение - доклади, задачи, лабораторни и теренни практикуми. Учебните практики - стационарни или екскурзии до определени геоложки, географски или туристически обекти, се провеждат след края на летния семестър.