Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Философски факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академична длъжност "доцент" по ПН 3.5. Обществени комуникации и информационни науки, обявен в ДВ, бр.21/ 15.03.2022

   

Единствен кандидат: д-р Биляна Андреева Яврукова

Конкурс за заемане на академичната длъжност "доцент" по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Организация и управление на информационни ресурси), обявен в ДВ, бр.21/ 15.03.2022 г. за нуждите на УБ

 

Единствен кандидат: д-р Биляна Андреева Яврукова

 

Председател на научното жури: доц. д-р Милена Миланова Миланова

 

Резюмета на публикациите на кандидата

 

Рецензенти:

 

Становища :

 

Заключително заседание на научното жури ще се проведе на 04.07.2022 г.(понеделник) от 16,00 часа в катедра "Библиотекознание, научна информация и културна политика"-
бул. "Цариградско шосе" № 125 Блок 1, ет. ІV ауд. 45 "проф. Тодор Боров"