Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Център за психологическо консултиране и изследвания / За центъра

   

Центъра за психологическо консултиране и изследвания към специалност Психология на Философски Факултет е конституиран като самостоятелно звено и приет на заседание на Академичния съвет на СУ „Св. Климент Охридски”

 

Мисия и визия на Центъра

ЦПКИ цели да обедини най-новите научни достижения с доказали ефективността си програми и методи за диагностична, превенционна и консултативна работа по широк кръг от проблеми в сферата на психичното развитие, поддържане на психичното здраве и превенция на заболявания, постигането на психично благополучие, повишаване на качеството на живот и ефективно функциониране на индивиди, групи, общности и организации.

Дейностите на ЦПКИ отговорят на приоритетни области в развитието на обществото, социалните и здравните институции, каквито са: повишаване на качеството на живот, равни шансове за интеграция в образователната, работната и социалната сфера на хора от различни групи, превенция на насилието (в семейството, училището и на работното място), ранното детско развитие, родителското психично здраве, подкрепа на семейството, развитие на социално и здравно отговорно поведение, холистична грижа за хора с психични и/или соматични страдания и техните семейства, работа с рискови групи и общности, ефективна адаптация към виртуалния свят, мултикултурно взаимодействие и медиация и др.

ЦПКИ осигурява условия за процес на непрекъсната обратна връзка между наука и практика, стимулиране на научно-изследователска работа на преподаватели и включване в процеса на студенти, докторанти, алумни и хора от практиката.

Дейности и организация на дейностите

В Центъра за психологическо консултиране и изследвания се извършват дейности по следните основни направления: „Психологическа диагностика“, „Психологическо консултиране за индивиди и групи“, „Психологически тренинг за формиране на умения и личностно развитие“, „Консултативен център за студенти“, „Консултиране на деца, родители и семейства“, „Изработване/адаптиране, тестване, прилагане и оценка на програми за превенция и/или интервенция“, „Подпомагане на медицински, педагогически, социални и други специалисти“,, „Развитие на студентския потенциал и продължаващо усъвършенстване на практикуващи психологически професии“, „Научно-изследователска работа“, „Експертиза в изграждане на политики и стратегии, свързани с психичното здраве, благополучие и качество на живот“. (Чл. 5. (1)

Конфиденциалност и етика на психологическата работа

Организацията и работата на центъра и специалистите се ръководи от стриктното спазване на професионалните и етични принципи на психологическата професия (Етичен кодекс – линк )

ЦПКИ разработва, съхранява и гарантира сигурността на всички данни от изследвания, диагностика и консултиране, използва ги по установения регламент за научни изследвания и обучителни цели; съхранява документи, съгласно Общия регламент на ЕС за защита на данните (GDPR).