Начало / Университетът / Факултети / Богословски факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Петко Господинов Чолаков, Богословски факултет

Аула на Богословски факултет

 

Защита на докторска дисертация на Петко Господинов Чолаков, докторант на тема: „Посланието на св. ап. Павел до Филимон като благовестие на помирението“ за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 2.4 – Религия и Теология

Председател на научното жури: доц. д-р Екатерина Дамянова

 

Автореферат

 

Рецензии:

Становища: