Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Специалности / Бакалавърски програми / Философски факултет / Социология / Квалификационна характеристика

   

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

 

Специалност: Социология

 

Квалификационна степен: Бакалавър

 

Квалификация: БАКАЛАВЪР ПО СОЦИОЛОГИЯ или БАКАЛАВЪР ПО СОЦИОЛОГИЯ И УЧИТЕЛ ПО ПСИХОЛОГИЯ И ФИЛОСОФСКИТЕ ДИСЦИПЛИНИ В СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА (Забележка: само за положилите всички дисциплини от групата дисциплини за учителска правоспособност)

 

Насоченост, образователни цели: Квалификационната характеристика е в съответствие с целите на ОКС в специалността., а именно: получаване на базови – теоретични и емпирични – социологически познания и практически умения за прилагането им.

 

Обучение (знания и умения, необходими за успешна професионална дейност; общо теоретична и специална подготовка др.)

 

Завършилите степента „Бакалавър" трябва да познават основните социологически школи и социологически теории, теорията и организацията на социологическите изследвания, по-важните количествени и качествени методи в социологията, базови статистически знания и умения. Сериозните им теоретични знания формират аналитични нагласи за идентифициране и разбиране на социални и социологически проблеми, за професионално провеждане на различен тип социологически изследвания и информирано разработване на публични политики в социалната сфера, в сферата на труда, в управлението. Студентите имат задължително поне една изследователска практика и стаж по релевантна на обучението им дейност във външна на университета институция. Завършилите степента „Бакалавър” получават квалификацията „Бакалавър по социология”.

 

Професионални компетенции:

 

  • Експерти и анализатори на актуални социални и политически проблеми;
  • Участници в екипи, провеждащи различен тип социологически изследвания, включително мониторинг и социална оценка на проекти;
  • Изследователи на потребностите на заинтересовани лица във връзка с осъществяване на проекти;
  • Изследователи и анализатори на общественото мнение;
  • Консултанти при изработването на местни и национални политики;
  • Търговски маркетинг;
  • Политически маркетинг;
  • Изработване на рекламни стратегии

 

Професионална реализация:

 

Професионалната им квалификация им дава възможност да работят в: социологически, маркетингови, ПР и рекламни агенции; в академични институции; в медии; в държавната и местни власти; в консултантски фирми; в политически партии; в неправителствения сектор; в изследователските отдели на бизнес организации, вкл. банки.

 

Студентите, положили успешно всички изпити от блока дисциплини за педагогическа правоспособност получават квалификацията „Бакалавър по социология и учител по социология, философия, логика, етика и психология в средните училища”. Те биха могли да се реализират професионално и като преподаватели по изброените дисциплини в средните училища.