Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Татяна Христова Димитрова, Геолого-географски факултет

Във връзка със Заповед на Ректора на СУ „Св. Кл. Охридски“ № РД 19-140 от 18.03.2020 г. защитата ще се проведе дистанционно на 29 април 2020 г. от 15.00 ч. през Zoom.
Линкът за защитата е: Join Zoom Meeting

 

Защита на докторска дисертация на Татяна Христова Димитрова (свободна докторантура) на тема: ,,Иновативен подход за създаване и управление на бранд „България“ и бранд „София“” за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по професионално направление 4.4. Науки за Земята (География на рекреацията и туризма).

 

Научен ръководител: доц. д-р Мариана Асенова
Председател на научното жури: проф. д.ик.н. Соня Милева-Божанова

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: