Начало / Университетът / Факултети / Богословски факултет / Представяне

   

Мисия, визия, цели и задачи

София 1000, пл. "Света Неделя" 19
телефони: 989 01 15, 988 39 50
факс: 987 25 25

bog-fakultet

Специалност „Теология”1 към Богословски факултет при СУ „Св. Климент Охридски” е най-старата специалност в професионалното направление „Религия и теология”. Тя съществува без прекъсване от 1923 г. Обучението се провежда в рамките на Богословски факултет – основно звено на университета, разкрито през 1923 г. За 90-годишното си съществуване Факултетът оставя трайни следи в развитието на висшата богословска наука у нас и в чужбина, като се превърна и в еталон за останалите български висши училища, в които се преподава теология. За поддържането на високото качество на обучението и изследванията по специалността допринася и интензивния международен обмен и множеството от академични и издателски инициативи. Във Факултета функционират със статут на присъдружни организации научното сдружение Collegium Biblicum Bulgaricum и Bibliotheca biblica, създадена по международен проект на Studiorum Novi Testamenti Societas съвместно с някои университети, сред които Берн (Швейцария), Йена (Германия) и Дъръм (Великобритания). Един от значимите дългосрочни проекти, които се реализират от преподаватели във Факултета, е подготвяният съвместно с Българско библейско дружество превод на пълния корпус на Свещеното писание от оригиналните езици на съвременен български език. Стремежът на академичния колегиум е да съчетава на високо ниво преподаването с изследователската дейност, обединявайки водещите тенденции в европейската наука с добрите традиции на българското образование.

В обучението намират израз водещите цели на ОКС в специалностите “Теология” и "Религията в Европа" на професионално направление “Религия и теология”, състоящи се основно в теоретична и практическа подготовка на:

Първо, богословски кадри с висше образование за конкретна изява като преподаватели по Религия и Теология в началните и средните училища (общообразователни и специализирани-духовни) на страната;

Второ, свещенослужители и църковнослужители в системата на Българската православна църква;

Трето, религиозна интелигенция;

Четвърто, ръководители и експерти в различни нива на държавната и общинската администрация и в неправителствени организации;

Пето, кадри, заети с изпълнението на научно-изследователски програми и проекти в научни центрове в страната и чужбина, в медиите, в културните и културно-просветните институции, в хуманитарно ориентирания бизнес;

Шесто, преподаватели във висши училища.

Важна цел на обучението по теология е и установяването на по-ефективна обратна връзка с потребителите на кадри с образование по професионалното направление. Това ще съдейства за още по-добро съгласуване на обучението с нуждите на обществото от високо подготвени специалисти.

1 През периода 1951-1991 г. по идеологически съображения Богословски факултет е изваден от състава на СУ и трансформиран в Духовна академия „Св. Климент Охридски” под ведомството на Св. Синод на БПЦ. В този период специалността съществува под названието Богословие.