Начало / Университетът / Факултети / Богословски факултет / Специалности / Докторанти / Обучение

   

УЧЕБЕН ПЛАН

 

ЗАЧИСЛЯВАНЕ В ДОКТОРАНТУРА:

Български граждани

Чуждестранни граждани

АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ:

Български граждани

Чуждестранни граждани

Богословски факултет провежда организиран учебен процес с докторантите, който се съчетава в максимална степен с изискванията на индивидуалната самостоятелна работа и се планира с учебен план на научната специалност, който се приема от Академическия съвет след решение на факултетските съвети и се утвърждават от Ректора.

Обучението се осъществява с индивидуален план за работа, който се изготвя от докторанта и научният му ръководител, приема се от Факултетния съвет след обсъждане в научното звено и се утвърждава от декана (не по-късно от три месеца след зачисляването на докторанта).

С индивидуалния план за работата на докторантите се определят:

  • темата на дисертацията,
  • броя на изпитите и сроковете за тяхното полагане - задължителни са изпитите по специалността и по западен език,
  • етапите на разработване на дисертационния труд,
  • посещението на определен цикъл лекции,
  • участие в семинари, конференции и друго, свързано с разработката на дисертацията.

Изпитът по специалността се провежда от комисия, назначена от Ректора в състав: ръководителят на докторанта и двама хабилитирани преподаватели.

Изпитът по западен език се провежда от преподаватели по съответния език. Подава се молба до Декана на Факултета по класически и нови филологии (кабинет № 231).

Промяна на темата на дисертацията може да се извършва до една година, преди изтичане на редовния срок на докторантурата.

Научният ръководител отговаря за цялостната подготовка на ръководените от него докторанти и редовно контролира изпълнението на поставените им с индивидуалния план задачи. Ежегодно в края на всяка докторантска година се извършва атестиране на докторантите в съответното научно звено.