Начало / Университетът / Факултети / Богословски факултет / Специалности / Докторанти / Обща информация

   

 

Редът и условията за приемане в докторантура, обучението на докторантите, както и провеждането на публичната защита е съобразено със Закона за висше образование, Закон за развитието на академичния състав в Република България, Наредбата за държавните изисквания за приемане и обучение на докторантите, Постановления на Министерския съвет, Правилника за устройството и дейността на СУ, Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ и решения на Академическия съвет.

Докторантурата е основна форма за организирана подготовка на висококвалифицирани кадри за всички сфери на социалната практика.

Докторантурата се провежда в редовна и задочна форма на обучение, дистанционно обучение (към момента само в Университетския център за анализи и конфликти и Докторската програма по философия с преподаване на английски език) и докторантура на самостоятелна подготовка.

Срокът за подготовка в редовна докторантура е три години, четири години за задочна форма на обучение и три години за докторантура на самостоятелна подготовка.

За докторантура могат да кандидатстват лица, завършили образователно-квалификационна степен “магистър”.

Обучението в докторантура е по научни специалности, определени с класификацията на специалностите на научните работници в България (Д.В.бр.34 от 1990г.). В съответствие със Закона за висше образование обучението в докторантура може да се извършва само по специалности, получили при акредитация оценка „много добра”.

Приемът на документи на кандидат-докторанти се извършва ежегодно в изпълнение на ПРАВИЛНИК за приемане на студенти в Софийския университет "Св. Климент Охридски" за ОКС "магистър" и с индивидуално заплащане на обучението в отдел „Докторантури и СДК”.