Начало / Университетът / Факултети / Богословски факултет / Учебен корпус

   

Представяне на сградата, зали, оборудване

Сградата на Богословски факултет е построена през 1923 година. Създадена е от австрийския архитект Фридрих Грюнангер. Обявена е във в-к „Известия” бр. 73 от 1955 година за архитектурен паметник на културата с категория „местно значение” и в ДВ бр.25 от 1998 година като АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕН ПАМЕТНИК НА КУЛТУРАТА с категория „национално значение”.

За обучението на студентите е създадена, поддържа се и се развива добра материално-техническа и информационна база. Цялата предоставена от Св. Синод на факултета сграда на пл. „Св. Неделя” № 19 (без партера и част от І етаж) е на разположение единствено на факултета и специалност „Теология” – ОКС „бакалавър” и „магистър”. Ежегодно се извършват планови и текущи ремонти и модернизация на залите, така че материалната база на факултета се обновява ефективно, съобразно съвременните изисквания за материално и информационно осигуряване на академичното обучение.

Особеностите на учебния график осигуряват на студентите от всички курсове в двете форми на обучение пълен достъп до цялата база, тъй като във фактическата практика на учебния процес редовното и задочното обучение в ОКС “бакалавър” се разминават във времето.

На разположение за обучението в специалност “Теология” във факултета са:

– аула;

– деканат;

– всички учебни зали;

– специализирана библиотека;

– специализирана Bibliotheca biblica;

– академичен параклис “Св. Климент Охридски”;

– кабинети на преподавателите със семинарни библиотеки;

– офиси за администрацията;

– офис на СНС по Теология при ВАК

– офис-архиви;

– студентски клуб;

– специализирана компютърна учебна лаборатория;

– специализирана аудио-визуална зала.

Аулата в сградата разполага с 162 места и е оборудвана с озвучителна система с безжични микрофони. Аудиториите са с вместимост между 40 и 74 души. Залите за упражнения варират от 18 до 34 души. В залите (с изключение на Аулата) оборудването е изградено на модулен принцип, чрез използване на леки и лесно подвижни маси, като освен за учебна цел залите са пригодени и за семинари, конференции, срещи и други мероприятия. Факултетът разполага със специализиран кабинет с аудио- и видеотехника, дигитален проектор, лаптоп, екран, цифрова камера, диапроектор, шрайбпроектор и широкоформатен цветен телевизор. Отделно за студентите е оборудвана интернет-зала с 16 работни места и 8 компютъра, включени в Интернет и лазерен принтер, в която се провеждат и упражненията по компютри и АВИТО. В останалото време залата е на разположение на студентите за изготвяне на техните семестриални, курсови и дипломни проекти. Материалната база, която използва специалност “Теология” е съвременна и предлага много добри условия и възможности. Тя обезпечава потребностите за една ползотворна учебна, научно-изследователска и практическа дейност. Преподавателите и студентите имат достъп до всички информационни източници – библиотечна автоматизирана информационна система, традиционни библиотечни каталози, електронна поща и Интернет достъп. Информационното осигуряване на учебния процес и научно-изследователската дейност е съобразено с учебните програми на специалността и с научните интереси на преподавателите. Студентите от специалност “Теология” могат да ползват WEB и MAIL сървърите на Факултета и всички Интернет услуги предлагани във Факултета и Университета.