Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Архив / Бизнес-администрация

   

Срок на обучение: 1 година
Форма на обучение: редовна

 

Ръководител: проф. д. с. н. Цветан Давидков

е-mail: tzvetandavidkov@feb.uni-sofia.bg

Администратор: доц. д-р Олимпия Ведър

е-mail: olympia@feb.uni-sofia.bg

 

 

Информация за приема за учебната 2020/2021 г.:

Прием само по документи.

Събеседването ще се проведе на 2 февруари 2021 г. от 18:00 ч. в платформата MS Teams.

Комисия: проф. д.с.н. Цветан Давидков, доц. д-р Олимпия Ведър, гл.ас. д-р Иванка Михайлова

Срокове за кандидатстване в кандидат-студентска сесия за магистри - прием от летен семестър:

Всички кандидати трябва да подадат документи между 23.12.2020 и 29.01.2021 г. през системата https://feba.kmk.uni-sofia.bg/

 

Цел на програмата: Да подготви висококвалифицирани специалисти, които се ориентират добре в съвременните методи и средства за управление и развитие на организациите. МП Бизнес администрация дава възможност за профилиране и специализиране на обучаваните, за изграждането на знания и умения, необходими за успешното изпълнение на изискванията на определена длъжност или група длъжности в сферата на управлението (или свързани с управлението). След успешно дипломиране, освен магистърска степен по Бизнес администрация, завършващите получават и статута на „специалисти“, т.е. при желание от тяхна страна, могат да продължат обучението си в някоя от по-високо специализираните магистърски програми, предлагани от Факултета и да получат втора магистърска степен.

Обучението в тази програма може да започне от зимен или от летен семестър.

 

Магистърската програма по „Бизнес администрация” за неспециалисти е предназначена за кандидати, които притежават ОКС „Бакалавър“ по специалности, различни от „Стопанско управление”, „Икономика”, свързаните и произтичащи от тях.

 

Продължителността на обучението е два семестъра (една учебна година) и обхваща:

 • Базова подготовка – базови задължителни учебни дисциплини, изграждащи професионалната специализация на магистър по Бизнес администрация – управленски, икономически, статистически и правни знания, необходими за успешното изпълнение на различни управленски функции в разнородни организации
 • Профилираща подготовка – изборно-задължителна и свободно избираема подготовка в различни възможни направления

 

Приемът в програмата се осъществява два пъти годишно. Обучението протича в последователност І (зимен) – ІІ (летен) семестър и завършва с държавен изпит (юли/септември) / защита на магистърска теза (ноември/февруари) или в последователност І (летен) – ІІ (зимен) семестър и завършва с държавен изпит (юли/септември) / защита на магистърска теза (февруари/ноември). Начинът на завършване – с държавен изпит или със защита на магистърска теза, е по избор на студента.

 

Обучението в програмата е само в платена форма.

 

СЛЕД ЗАВЪРШВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО СТУДЕНТЪТ ТРЯБВА:

 

ДА ЗНАЕ / ДА ПОЗНАВА

 • Съвременни управленски и икономически теории, да се ориентира в инструментариума им при анализа на икономическата действителност;
 • Основния инструментариум на управлението;
 • Основните методи за организационна диагностика;
 • Основните методи и подходи за устройване на организациите;
 • Основните методи за работа в сферата на управлението на човешките ресурси;
 • Публичните и корпоративните финанси, както и инструментите, които използват, институциите във финансовата сфера;
 • Правно-административните основи на бизнеса;
 • Да познава българската счетоводна практика и международните счетоводни стандарти.

 

ДА МОЖЕ

 • Да прилага наученото като теоретично знание и споделен практически опит за решаване на проблеми на практиката;
 • Да прави самостоятелни управленски анализи, изводи, препоръки;
 • Да прави диагностика на средата на организацията и на самата организация;
 • Да формулира цели и стратегии, да изработва планове, да осъществява различни видове контрол;
 • Да може да осъществява интервенции в социокултурния слой на организацията;
 • Да осъществява ефективна комуникация;
 • Да планира и организира ефективно собствената си работа;
 • Да ползва разнообразни източници на информация и самостоятелно да работи с тях.

 

ДА БЪДЕ

 • Творчески ориентиран;
 • Открит към новостите;
 • С развит усет за бизнеса и хората;
 • С желание за саморазвитие и учене през целия живот.

 

ВЪЗМОЖНА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЗАВЪРШВАЩИТЕ:

Завършилите Магистърската програма „Бизнес администрация“ се реализират във всички сфери на общественото производство като ръководители на екипи, на разнообразни по големина и специфика организации, като специалисти в щабните органи на организацията, занимаващи се с планиране, управление на човешките ресурси, оперативно управление и др. Те могат да заемат ръководни и административни длъжности в стопански организации, на средните и висшите равнища на държавната администрация, в организациите с нестопанска цел. Биха могли да работят като консултанти в бизнеса, както и да работят в научноизследователски и развойни звена.

 

Завършилите Магистърската програма „Бизнес администрация“ могат да продължат обучението си в Магистърските програми за специалисти, където да разширят и задълбочат знанията и уменията си в по-конкретна специализирана област. Те биха могли да продължат работата си и в докторантура и да се ориентират към научна и преподавателска кариера.

 

Прием:

За прием в програмата се кандидатства с документ за завършена ОКС „Бакалавър“. Балът се образува от средния успех от дипломата и успеха от държавния изпит (защита на дипломна работа).

Ако искате да започнете собствен бизнес или вече имате такъв през последните 3 години, ще Ви подкрепим да кандидатствате по програма "Еразъм за млади предприемачи". Програмата дава възможност да работите с по-опитен предприемач в Европа (между 1 и 6 месеца) или в САЩ, Сингапур, Израел (1 - 3 месеца).

 

2020/2021 г.:

 

Архив: