Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Магистър" след висше образование / Минали кампании / Кандидатмагистърска кампания 2019/2020 / Правилник за прием на магистри в Софийския университет "Св. Климент Охридски" за учебната 2019/2020 г. / Документи за кандидатстване

   

Чл. 15. (1) Кандидатите подават лично или чрез други лица документи за кандидатстване във факултета, който предлага обучението в магистърските програми по съответните специалности или чрез електронизирана система на факултета при наличие на такава.

1. Сроковете за регистриране и подаване на документите се определят от съответните факултети, но не са по-късно от 13.09.2019 г.

1.2. За места за обучение срещу заплащане срокът за регистриране и подаване на документи може да бъде удължен, но не по-късно от 27.09.2019 г.

2. За магистърските програми, започващи от летния семестър, документи могат да се приемат до 31.01.2020 г.

(2) Кандидатите могат да се регистрират за класиране в магистърски програми и да подадат документи на място в съответния факултет или по електронен път при наличие на електронизирана система на факултета. Необходимите документи за кандидатстване са:

1. Молба до Ректора по образец. Подадените документи важат едновременно за всички магистърски програми в рамките на един факултет, ако са точно попълнени и кандидатът отговаря на поставените условия.

2. Документ за самоличност – представя се само при регистриране на място във факултета, не се изисква и не се прилага копие на този документ.

3. Оригинал и копие от дипломата за завършено висше образование. Оригиналната диплома се връща веднага след сверяване с копието. Кандидатите трябва да са завършили акредитирани висши училища.

3.1. В случай че издаването на дипломата за висше образование е предстоящо, кандидатът подава академична справка-оригинал (или нотариално заверено копие), в която да са отразени средният успех от семестриалните изпити с хорариума на часовете по отделните дисциплини и успехът от държавните изпити;

3.2. За кандидати, завършили Софийския университет „Св. Климент Охридски“, на които издаването на дипломата за висше образование е предстоящо, се допуска да представят уверение или работен вариант на приложението на дипломата, издадени от отдел „Студенти“ към факултета;

3.3. Записаните студенти по т. 3.1. и 3.2. са задължени да представят диплома за висше образование веднага след получаването й.

3.4. Лица, придобили в чужбина образователно-квалификационна степен на висше образование, признато по законодателството на съответната държава, могат да кандидатстват за обучение в магистърската степен, след като са преминали процедура по признаване на образованието от Софийския университет. Кандидати, непреминали процедурата, не се допускат до участие в конкурса.

4. Документ за платена такса за участие в конкурса в размер на 30 лв. за един изпит и по 30 лв. за всеки следващ изпит. Такса в размер на един изпит заплащат и кандидатстващите без конкурсен изпит.

4.1. От такса за кандидатстване се освобождават: лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто; военноинвалиди и военнопострадали; кръгли сираци (до 26-годишна възраст) и майки с три и повече деца;

4.2. Внесена такса за участие в конкурса не се възстановява.

(3) В случай на наличие на електронизирана система на факултета процедурата по регистриране на кандидатстващите в магистърските програми е електронизирана и се извършва чрез система на съответния факултет.

1. Достъпът до електронизираната система изисква регистрация на кандидатите чрез валидни лични данни и валиден адрес на електронната поща.

(4) При кандидатстване изцяло по електронен път кандидатите прикачват електронно копия на изискуемите документи.

1. За успешно завършена регистрация се счита такава, при която системата генерира входящ номер.

2. Право на участие в класирането се придобива след успешно извършена регистрация и получен от системата кандидатмагистърски входящ номер.

Чл. 16. (1) Деканското ръководство на всеки факултет предлага състав на техническа комисия, която приема и проверява документите на кандидатите да отговарят на държавните изисквания за съответната специалност, професионално направление и на настоящия правилник. Членовете на техническите комисии се назначават със заповед на Ректора.

(2) При разглеждане на документите на кандидатите вътрешната комисия трябва да се съобразява с изискванията на Закона за висше образование, Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование по образователно-квалификационни степени, с настоящия правилник и с приетите от Академичния съвет учебни планове.

(3) Не се приемат документи на кандидати, които нямат необходимата образователно-квалификационна степен или не отговарят на условията на настоящия правилник или на магистърската програма, за която кандидатстват.

(4) След срока, определен в чл. 15, ал. (1) не се приемат кандидатмагистърски документи.

(5) Не се правят промени и допълнения във вече валидиран кандидатмагистърски запис в системата.

(6) Не се приемат документи, изпратени по пощата или по електронна поща.