Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Структура / Катедри / Общо, индоевропейско и балканско езикознание

   

Ръководител

Доц. д-р Екатерина Търпоманова

katya@slav.uni-sofia.bg

стая 131
тел. 9308 205

Катедрата по общо, индоевропейско и балканско езикознание има дълга история в Софийския университет. Тя е основана през 1921 г. като Катедра по сравнително езикознание, с ръководител акад. Стефан Младенов, а по-късно е била преименувана в Катедра по общо и сравнително езикознание. С нейното изграждане и успешно функциониране са свързали имената си едни от най-изтъкнатите български специалисти по общо, индоевропейско и балканско езикознание – акад. Владимир Георгиев, акад. Иван Дуриданов, проф. дфн Моско Москов, проф. д-р Живко Бояджиев, проф. дфн Петя Асенова, проф. дфн Георги Риков, които са били и нейни авторитетни ръководители. Поколения български филолози са получавали основните си познания по общо езикознание от преподавателите и асистентите в това университетско звено. Сегашното си название Катедрата получава през 1996 г., във връзка с разкриването на специалността Балканистика.

Катедрата по общо, индоевропейско и балканско езикознание осигурява преподаването на задължителни във ФСлФ и ФКНФ курсове по шест езиковедски дисциплини: увод в общото езикознание, увод в индоевропейското езикознание, увод в романското езикознание, балканско езикознание (и увод в балканското езикознание), социолингвистика, палеобалкански езици. Членове на Катедрата са чели лекции по езикознание и във ВУЗ-овете в Пловдив, Велико Търново, Шумен, Благоевград, Русе.

Катедрата отговаря за обучението в специалността Балканистика, открита през 1994 година и успешно акредитирана през 2003 г. с магистърска степен на обучение. За нуждите на тази специалност в Катедрата се оформи и звено от преподаватели по балкански езици и литератури, както и по сравнително балканско литературознание.

Катедрата по общо, индоевропейско и балканско езикознание е и научен център по балканистика. Тук се обсъждат дисертационни трудове с балканистична насоченост дори на колеги от чужбина.

Всички членове на Катедрата успешно се занимават и с научни изследвания, обнародвани както на страниците на български и чужди научни издания, така и на многобройни научни срещи у нас и в чужбина. Наши преподаватели са членове на различни научни съвети, редактори на авторитетни специализирани издания, рецензенти на редица докторски и хабилитацинни трудове, ръководители на докторантски тези, организатори на международни научни прояви. Някои от тях участват в национални и международни проекти по линия на МОН, БАН и Фондация Отворено общество.

Преподаватели

Албанистика в България