Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Специалности / Докторанти / Кандидатстване и места за прием държавна поръчка

   

 

по съответните научни специалности става според условия и ред, установени от действащия Правилник на Софийския университет и подробно описани в Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ .

За докторантура могат да кандидатстват лица, завършили образователно-квалификационната степен “магистър”.

Кандидатите за докторантура полагат конкурсни изпити по специалността и по един западен език, избран от кандидата (английски, френски, немски, испански или италиански).

Документите се подават от 1.09.2020 г. до 31.10.2020 г. в 214 стая, сектор "Докторанти - СДК"

 

Предложение за приемане на докторанти, български граждани и граждани на Европейския съюз, за учебната 2020/2021 година

 

Факултет по славянски филологии

 

Места за прием по държавна поръчка

 

шифър

 

направление

 

докторска програма

 

р

 

з

 

1

 

2.1.

 

Филология

 

Български език (Фонетика)

 

1

 

1

2

 

2.1.

 

Филология

 

Български език (Морфология)

 

1

 

1

3 2.1. Филология Български език (Социолингвистика) 1  
4 2.1. Филология Български език (Синтаксис) 1 1
5 2.1. Филология Български език (Лексикология) 1 1
6

 

2.1.

 

Филология

 

Български език (Старобългарски език)

 

1

 

 

 

7

 

2.1.

 

Филология

 

Български език (История на българския език)

 

1

 

 

8 2.1. Филология Български език (История на българския книжовен език) 1 1

 

9

 

2.1.

 

Филология

 

Славянски езици (Чешки език)

 

1

 

 

 

10

 

2.1.

 

Филология

 

Славянски езици (Полски език)

 

1

 

 

 

11

 

 

2.1.

 

 

Филология

 

 

Славянски езици (Сръбски и хърватски език)

 

 

1

 

 

 

 

 

12

 

2.1.

 

Филология

 

Славянски езици (Украински език)

 

1

 

 

13 2.1. Филология Славянски езици (Словенски език) 1  
14 2.1. Филология Славянски езици (Словашки език) 1  
15 2.1. Филология Славянски езици (История на руския книжовен език) 1  

 

16

 

2.1.

 

Филология

 

Славянски езици (История на руския език)

 

1

 

 

17 2.1. Филология

Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (Сравнително

балканско литературознание

1 1
18 2.1. Филология

Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (Румънска

литература)

1 1
19 2.1. Филология

Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (Албанска

литература)

1 1
20 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (Новогръцка литература) 1 1

 

21

 

2.1.

 

Филология

 

Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (История на чешката литература)

 

1

 

 

 

22

 

2.1.

 

Филология

 

Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (История на полската литература)

 

1

 

 

 

23

 

2.1.

 

Филология

 

Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (История на сръбската литература)

 

1

 

 

 

24

 

2.1.

 

Филология

 

Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (История на украинската литература)

 

1

 

 

25 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (История на словашката литература) 1  

 

26

 

2.1.

 

Филология

 

Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (Западноевропейска литература)

 

2

 

 

 

27

 

2.1.

 

Филология

 

Общо и сравнително езикознание (Общо езикознание)

 

1

 

1

 

28

 

2.1.

 

Филология

 

Общо и сравнително езикознание (Балканско езикознание)

 

1

 

1

 

29

 

2.1.

 

Филология

 

Общо и сравнително езикознание (Индоевропейско езикознание)

 

1

 

1

 

30

 

2.1.

 

Филология

 

Българска литература (Старобългарска литература)

 

1

 

 

31 2.1. Филология Българска литература (Българска възрожденска литература) 1  
32 2.1. Филология Българска литература (Българска литература от Освобождението до Втората световна война) 2  
33 2.1. Филология Българска литература (Българска литература на 20 век) 1  

 

34

 

2.1.

 

Филология

 

Руска литература (Стара руска литература)

 

1

 

 

35 2.1. Филология Руска литература (Руска литература на ХVIII век) 1  

36

 

2.1. Филология Руска литература (Руска литература на ХІХ век) 1

 

 

37 2.1. Филология Руска литература (Руски фолклор и етнология) 1  

 

38

 

2.1.

 

Филология

 

Руска литература (Руска литература на ХХ век)

 

1

 

 

 

39

 

2.1.

 

Филология

 

Руска литература (Съвременна руска литература - ХХІ век)

 

1

 

 

 

40

 

2.1.

 

Филология

 

Теория и история на литературата (Теория на литературата)

 

2

 

 

41 2.1. Филология Фолклористика (Антропология на българите. Български фолклор) 1  
42 2.1. Филология Теория и практика на превода (Теория на превода на славянските езици) 1  

 

43

 

1.3.

 

Педагогика на обучението по

 

Методика на обучението по литература

 

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩО

 

47

 

15